Ekonomski fakultet, 02.04.2021

Titulu doktora ekonomskih nauka stekla četiri kandidataX

Prethodna akademska godina na Ekonomskom fakultetu ostaće upamćena kao godina u kojoj smo, osim uloženog napora da obrazovni proces teče nesmetano u novim epidemiološkim uslovima, postigli i značajne akademske i naučnoistraživačke rezultate zahvaljujući predanom radu profesora i saradnika u nastavi i svesrdnoj podršci Ekonomskog fakulteta.

Osim brojnih radova objavljenih u prestižnim naučnim časopisima i realizacije novih Erasmus plus projekata, prethodni period je iznjedrio i četiri doktora ekonomskih nauka koji su se pridružili grupi od 100 doktora nauka koji su do sada svoju prestižnu diplomu stekli na  Ekonomskom fakultetu tokom njegovih šest decenija trajanja i uspješnog rada. Odbranom doktorske disertacije oni su završili jedan izazovan i zahtjevan period, ali i obilježili novi početak još ozbiljnije naučne i društvene angažovanosti. 

Image

Dr Ivan Radević je doktorsku disertaciju Menadžment znanja i organizacioni dizajn kao faktori kvaliteta usluga zdravstvenih organizacija, pod mentorstvom prof. Vlada Dimovskog, odbranio 15. juna 2020. godine na Ekonomskom fakultetu UCG. Doktorska disertacija obuhvata analizu menadžmenta znanja i organizacionog dizajna zdravstvenog sistema u Crnoj Gori. Studija je zasnovana na sekvencijalnom dizajnu kombinovanog (kvantitativnog i kvalitativnog) metoda istraživanja. Za potrebe doktorata, terenskim istraživanjem obuhvaćeni su zaposleni iz 45 crnogorskih zdravstvenih ustanova, kao i ukupno 1,769 ispitanika/ca (korisnika/ca zdravstvenih usluga). Analizom podataka, prikupljenih na osnovu upitnika, ali i putem intervjua i fokus grupa, došlo se do značajnih saznanja koja su od koristi ne samo u teorijskoj ravni već i u pogledu mogućnosti praktičnog djelovanja u svrhu poboljšanja funkcionisanja zdravstvenog sistema Crne Gore. Od 2015. godine zaposlen je na Ekonomskom fakultetu UCG kao saradnik u nastavi na predmetima iz oblasti menadžmenta i organizacije.

Image

Dr Vladimir Đurišić je doktorsku disertaciju Organizacija marketinga u savremenim kompanijama -  analiza primjene u Crnoj Gori pod mentorstvom prof. dr Nebojše Janićijevića odbranio u junu 2020. godine. Osnovnii cilj ovog istraživanja je definisanje optimalne organizacije marketinga u preduzećima u Crnoj Gori i analiza njene uloge u obezbjeđivanju superiornih finansijskih i tržišnih performansi. Uvažavajući činjenicu da savremeno okruženje implicira precizno definisan organizacioni model marketinga kojeg karakteriše izdvojenost u odnosu na sektor prodaje, visoka specijalizacija, izražena decentralizacija u odlučivanju, tržišna i projektna departmentalizacija i timska koordinacija, autor je imao za cilj da utvrdi da li taj savremen model marketinga predstavlja optimalno organizaciono rešenje za kompanije u Crnoj Gori. Dobijeni rezultati upućuju na zaključak da je organizacija marketinga u Crnoj Gori još u početnoj fazi razvoja i da savremeni modeli marketing organizacije ne dovodi do boljih performansi preduzeća u Crnoj Gori. Paralelno s tim, autor ističe važnost usklađenosti organizacionog modela sa okruženjem i makroorganizacionom strukturom kopmanija. Na kraju, autor zaključuje da je neophodna transformacija marketing organizacije u pravcu promjene postojeće organizacione kulture sa proizvodnim i transakcionim mentalitetom ka organizaciji u kojoj je razvijena kultura integrisanog kreiranja i isporuke vrijednosti potrošačima. Kao saradnik u nastavi na Ekonomskom fakultetu je angažovan od 2011. godine.

Image

Dr Milena Radonjić je disertaciju pod nazivom Javni dug i makroekonomske performanse u zemljama Zapadnog Balkana odbranila je u julu 2020.godine. Doktorska disertacija sadrži temeljnu teorijsku i empirijsku analizu problema javnog duga u regionu Zapadnog Balkana. Na prvom mjestu, kreiran je ekonometrijski model uticaja javnog duga na ekonomski rast. S druge strane, ispitane su ključne determinante rasta javnog duga u regionu i utvrđen je doprinos različitih mjera ekonomske politike koje se mogu primjenjivati kako bi došlo do smanjenja javnog duga. Dobijeni rezultati služe kao koristan vodič za kreatore ekonomske politike u formulisanju održivih i efektivnih mjera, usmjerenih ka ostvarenju uravnotežene fiskalne pozicije i makroekonomske stabilnosti. Na Ekonomskom fakultetu je angažovana kao saradnik u nastavi za oblast Makroekonomija od 2011.godine, i to na predmetima: Osnovi ekonomije, Privredni sistem, Tržište rada, Teorija i analiza ekonomske politike i Ekonomija javnog sektora.

Image

Dr Miloš Rajković je doktorsku disertaciju „ Uticaj deviznog kursa na spoljnotrgovinsku neravnotežu u uslovima krize-novih zemalja članica EU i Zapadnog Balkana“, odbranio na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore  2020. godine pred Komisijom u sastavu prof. dr Predrag Bjelić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, prof. dr Danijela Jaćimović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Podgorici, prof. dr Miroslav Verbič, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Ljubljani. Osnovni cilj doktorskog rada je identifikovati korelaciju između uravnoteženog spoljnotrgovinskog bilansa, i odgovarajućeg režima deviznog kursa, posebno u uslovima eksternih šokova. Predmetno istraživanje je verifikovano primjenom ekonometrijske analize. Dokazana je značajna uloga deviznog kursa, ali i ograničen uticaj pojedinih ekonomskih varijabli na uspostavljanje eksternog balansa. Utvrđena je potreba kombinovanja različitih ekspanzivnih i kontrakcionih politika koje moraju biti prilagođene specifičnim uslovima i konjukturi pojedinačnih ekonomija. U okviru ekonomskih implikacija, izveden je zaključak da su identifikovani uticaji determinanti spoljnotrgovinske ravnoteže, osnov za kreiranje adekvatnih mjera od strane nosioca ekonomske politike. Trenutno je zaposlen u Universal Capital banci.

 

 

 

Broj posjeta : 785