Arhitektonski fakultet, 10.11.2017

Crnogorske arhitekte sa međunarodno priznatom diplomomCrnogorske arhitekte sa međunarodno priznatom diplomom

Studijski program Arhitektura Arhitektonskog fakulteta u Podgorici usklađen je sa Direktivom 2005/36 Evropskog parlamenta i vijeća o priznavanju stručnih kvalifikacija u Evropskoj uniji kojom su, između ostalog, definisane stručne kvalifikacije za regulisane profesije, među kojima je i profesija arhitekte, kaže u razgovoru za web portal Univerziteta Crne Gore dekan prof. dr Svetislav. G. Popović.

- Ovom Direktivom su propisani uslovi za osposobljavanje arhitekte, koji pokrivaju različite teorijske i praktične aspekte arhitektonskog i urbanističkog projektovanja i uključuju niz kompetencija i vještina – objašnjava dekan Popović.

ImageStudije na Arhitektonskom fakultetu prema novom, integrisanom, modelu traju pet godina, a studenti stiču međunarodno priznatu diplomu sa zvanjem magistar/master arhitekture.

- Međunarodna uporedivost kurikuluma i ishoda učenja za studijski program Arhitektura je postignuta i konkurentna – dodaje dekan Popović, navodeći da im cilj obrazovanje i profesionalno osposobljavanje arhitekte opšteg profila, koji ima sposobnosti integralnog problemskog pristupa, profesionalnog uključivanja i djelovanja u širokom spektru poslova arhitektonske i urbanističke prakse.

Cilj je i da studenti Arhitekture stiču profesionalne vještine, koje su primarni preduslov za samostalno djelovanje arhitekte u oblasti arhitektonskog i urbanističkog projektovanja, urbanističkog planiranja i realizacije arhitektonskih objekata, kao i u specifičnim podoblastima arhitektonske prakse.

- Takođe, i sticanje kvalifikacija za poslove iz područja arhitekture, urbanizma i arhitektonskih tehnologija u oblastima obrazovanja, kulture, svih nivoa uprave, zaštite životne sredine, naučno-istraživačkim i drugim djelatnostima. Cilj nam je i obezbjeđenje osnovnog obrazovanja arhitekata u skladu sa principima Evropskog prostora visokog obrazovanja – kazao je dekan Popović.

Dekan objašnjava da je praktična nastava na Arhitektonskom fakultetu u dosadašnjoj nastavnoj praksi realizovana u sklopu stručnih predmeta. „Praksa je unaprijeđena kroz aktuelne reforme obrazovanja, primjenom na sve stručne predmete i sve godine studija, ali i kroz vannastavnu stručnu praksu, stručne radionice, saradnju sa privredom i međunarodnu razmjenu studenata“.

Govoreći o prostornim i drugim kapacitetima Fakulteta, dekan Popović objašnjava da su prostorni kapaciteti na Arhitektonskom fakultetu u pogledu nastavnih i naučnoistraživačkih aktivnosti ograničeni, ali da uprava intenzivno radi na iznalaženju rješenja za izgradnju druge faze zgrade Fakulteta.

- To bi u značajnoj mjeri doprinijelo efikasnijoj organizaciji i realizaciji nastavnog procesa, osiguralo naprednije uslove za bavljenje naučnoistraživačkim radom, ali i intenziviranje stručne djelatnosti fakulteta – rekao je dekan Popović.   

On navodi i da Arhitektonski fakultet ulaže značajan napor u pogledu ostvarivanja saradnje sa drugim fakultetima na međunarodnom nivou.

- Postignuta je saradnja kroz Erasmus + i druge programe mobilnosti, kao i istraživanja, sa više fakulteta iz različitih zemalja - Austrije, Letonije, Španije, Italije, Grčke, Poljske, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država. U procesu implementacije reformisanog integrisanog petogodišnjeg modela studija, akcenat će u narednom periodu biti stavljen na dalje unapređenje međunarodne referentnosti Arhitektonskog fakulteta i Univerziteta Crne Gore – tvrdi dekan Popović.

On kaže i da je u relativno kratkoj istoriji, Arhitektonski fakultet postao prepoznatljiv po različitim aktivnostima - od nastavnih, koje su djelimično predstavljene u Monografiji i izložbi "10 godina Arhitektonskog fakulteta", do brojnih stručnih i naučnih u kojima učestvuju nastavnici i saradnici.

- Trenutno se mogu izdvojiti aktuelni projekti u saradnji sa Ministarstvom kulture Crne Gore, od kojih je jedan upravo završen, a odnosi se na Procjenu uticaja dosadašnjih zahvata unutar područja Boke Kotorske na sveukupnu baštinu. Projekat je rađen u saradnji sa ekspertima Sveučilišta iz Zagreba i Fakulteta iz Torina. Ovaj projekat je od posebne važnosti jer doprinosi očuvanju  kulturnih dobara Crne Gore, kao važnih prostornih i društvenih resursa, naročito u osjetljivim područjima kao što je zaštićeni prostorni fragment Kotora sa UNESCO liste svjetske baštine – kazao je dekan Popović.