Arhitektonski fakultet

Gostujuća predavanja tri predavača Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu sjutra
Gostujuća predavanja tri predavača Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu sjutra

Na poziv dekanke Arhitektonskog fakulteta UCG, prof. dr Svetlane Perović,  predavači sa Departmana za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, prof. dr Jelena Atanacković Jeličić, doc. dr Dejan Ecet i doc. dr Saša Medić, održaće onlajn predavanje.

Tema predavanja: Algoritam i arhitektonsko projektovanje: transdisciplinari pristup

Termin predavanja: 20.04.2021. u 19h

Predavanje će biti realizvano preko platforme zoom.us. Pristupni link: 

https://us02web.zoom.us/j/89038331488?pwd=eSt3TFpzRXZRNGpMd1VEWkNCQ0txUT09

Meeting ID: 890 3833 1488

Passcode: 735117

Predavanje je otvoreno za sve studente, akademsko osoblje i javnost.

Kratka biografija predavača

Dr Jelena Atanacković Jeličić (1977) je redovni profesor na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu. Studije je upisala 1996., magistrirala 2005. i doktorirala 2007. godine. U nastavu arhitekture i urbanizma na Fakultetu tehničkih nauka uključena je 1999. godine, kao demonstrator. Od septembra 2017. godine je u zvanju redovnog profesora. Kao nastavnik, vodila je predmete na osnovnim, master i doktorskim studijama, iz oblasti  arhitektonskog projektovanja i dizajna enterijera.

U periodu 2011-2018 bila je šef Katedre za arhitekturu i urbanizam, a od 2018. je i direktor Departmana za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka. Bila je mentor 10 doktorskih disertacija.

U domenu stručno-umjetničke produkcije, dr Jelena Atanacković Jeličić učestvovala je u autorskim timovima projekata za objekte međunarodnog i nacionalnog značaja, kao i umjetničkih projekata istog ranga (http://kabinet505.ftn.uns.ac.rs/). Radove u kontinuitetu prikazuje na međunarodnim i nacionalnim selektiranim manifestacijama, kao i u monografskim i periodičnim publikacijama. Nagrađivana je na međunarodnim konkursima i salonima arhitekture, a učestvovala je i u radu žirija međunarodnih konkursa iz oblasti arhitekture i urbanizma.

Dr Dejan Ecet je rođen je 1975. godine u Novom Sadu. Školske 1996/97 upisuje studije arhitekture na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, gde je diplomirao sa ocjenom 10 (tema završnog rada integrisanih studija (tadašnji diplomski rad, danas priznat kao master ) Primjena asocijativnog modelovanja u procesu projektovanja.

Profesionalno iskustvo počinje 1999. godine. Nakon nekoliko godina samostalne prakse, osniva projektni biro 3 Architects (2007). U okviru biroa, samostalno i u timu, učestvuje u izradi brojnih projekata iz oblasti arhitekture i dizajna, od kojih su mnogi realizovani. Nagrađivan je na nekoliko internacionalnih konkursa iz oblasti arhitekture i urbanizma. Učestvovao je u projektovanju većeg broja objekata i prostora koji su prikazani na različitim izložbama međunarodnog i nacionalnog karaktera.

U nastavu Departmana za arhitekturu i urbanizam uključen je 2011. godine, u zvanju saradnika u nastavi, a od 2012. u zvanju asistenta. Doktorske studije je upisao 2012/13 školske godine. Tokom doktorskih studija bavi se temom upotrebe savremenih tehnologija, prije svega optimizacionih algoritama u sferi arhitektonskog i urbanističkog projektovanja (ćelijski automati, genetski algoritmi), iz koje je objavio nekoliko stručnih radova na međunarodnim konferencijama i udžbenik (kao član autorskog tima) sa temom: Savremeni pristup arhitektonskom projektovanju školskih zgrada. U domenu stručne- umjetničke produkcije, učestvovao je u autorskim timovima arhitektonskih projekata i umjetničkih projekata koji su prikazani na međunarodnim i nacionalnim selektiranim izložbama, kao i u pratećim publikacijama. Dobitnik je nacionalne nagrade „Milorad Macura” za najbolju doktorsku disertaciju iz oblasti arhitekture i urbanizma u 2019. godini koju dodeljuje Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije (IAUS).

Dr Saša Medić je rođena 1990. godine u Novom Sadu. Godine 2009. upisuje osnovne akademske studije na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu gdje 2013. godine stiče zvanje diplomiranog inženjera arhitekture. Iste godine upisuje master akademske studije na modulu Savremene teorije i tehnologije u arhitekturi i 2014. godine postaje master inženjer arhitekture nakon odbrane master rada pod nazivom „Optimizacija i personalizacija stambenih prostora kao metodološki pristup projektovanju: Projekat stambene jedinice za slepu osobu“. Godine 2014. počinje da radi na Departmanu za arhitekturu i urbanizam kao saradnik u nastavi i upisuje doktorske akademske studije arhitekture. Od 2015. godine je zaposlena u zvanju asistenta i angažovana je na predmetima iz oblasti arhitektonskog projektovanja i dizajna enterijera. Godine 2018. odlazi na studentski boravak na Politehnički univerzitet u Bariju na Departman za građevinske nauke i arhitekturu (Politecnico di Bari, Department of Civil Engineering Sciences and Architecture) gdje proučava teme vezane za istraživanje kojim se bavi tokom doktorskih akademskih studija. Godine 2020. brani doktorsku disertaciju po nazivom „Model određivanja arhitektonskih programa tržnih centara primenom savremenih tehnologija“ i stiče zvanje doktora arhitekture. Od decembra 2020. godine je zaposlena u zvanju docenta na Departmanu za arhitekturu i urbanizam Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu. Praktičan rad stiče kroz izradu samostalnih, kao i projekata u okviru tima iz oblasti arhitektonskog projektovanja i dizajna enterijera od kojih su neki objavljeni na međunarodnim konferencijama i izložbama.

Broj posjeta : 410