Arhitektonski fakultet

Prva realizacija projekta studenata Arhitektonskog fakulteta: Paviljon za interakciju u kampusu Univerziteta Crne Gore
Paviljon za interakciju koji su projektovali studenti treće godine Arhitektonskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, uskoro će početi da se realizuje u kampusu Univerziteta Crne Gore (UCG). Riječ je o prvoj realizaciji projekta studenata Arhitektonskog fakulteta UCG.

Interiorizacija univerzitetskog kampusa u Podgorici bila je centralna tema semestralnog zadatka studenata treće godine Arhitektonskog fakulteta UCG, u ljetnjem semestru studijske 2020/21. godine na predmetu Urbanističko projektovanje 2, koji vodi prof.dr Svetlana Perović uz podršku gostujućeg predavača u dijelu praktične nastave, prof.dr Milene Stavrić sa Tehničkog univerziteta u Grazu i sa saradnicama MSc Sanjom Savić, MSc Nevenom Mašanović i MSc Slađanom Lazarević.

Studenti su formirali timove, koji su se takmičili u izradi najoptimalnijeg rješenja za realizaciju. Pod mentorstvom profesora i saradnika, predloženo je 16 idejnih rješenja od strane studenata, a najbolje ocijenjeno rješenje, prema anonimnim ocjenama studenata, je paviljon pod nazivom CANOPEE, tima u sastavu:  Lazović Marija, Bubanja Anđela, Dragaš Jana i Čeprnić Jovo.

Stručni žiri, koji je paralelno ocjenjivao radove u sastavu:  prof. dr Biljana Šćepanović, prof. dr Svetislav G. Popović, MSc Irena Rajković, Vladimir Fatić, Ivica Todorović, anonimno je  sproveo glasanje, a rezultati žirija su se  poklopili  sa ocjenama studentskog vrednovanja radova, te je  rješenje  CANOPEE u konačnom izabrano  za realizaciju.

Dekanka Perović navodi da je polazište semestralnog zadatka bilo prepoznati javne, otvorene prostore u predmetnom kampusu, identifikovati sve korisnike prostora, njihove potrebe i razviti nove artefakte, koji će postati novi impulsi u edukacionom i kulturnom kontekstu, koji će dovesti do reaktivacije ambijentalnih zona i doprinijeti da kampus Univerziteta Crne Gore postane atraktivan, otvoren, stimulativan, kako za studente, tako i za sve korisnike. 

"Početni cilj zadatka je bio identifikacija nedostajućih sadržaja u postojećim zonama univerzitetskog kampusa u Podgorici, zatim predlog urbanističkih i arhitektonskih intervencija i pratećih sadržaja sa akcentom na inkorporiranje elemenata koji integrišu postojeće zone i konačni cilj - predlog paviljona za interakciju na mikrolokaciji u sklopu kampusa UCG artikulisan po mogućnosti kao eksperimentalni, inkluzivni, rezilijentni, održivi urbani artefakt.  Paviljon je predviđen  za višefunkcionalnu namjenu, sa intencijom da bude informativan, u funkciji centra okupljanja, dijaloga, razmjene ideja, medijum za generisanje novih, kreativnih ideja i akcija", kazala je dekanka Perović.

Ona zaključuje da su univerzitetski kampusi prepoznati kao važne društvene karike koje funkcionišu ne samo kao aktivne platforme u procesu visokog obrazovanja već i kao mjesta gdje se generiše i integriše raznolika energija i  od kojih polaze inicijative u rješavanju kompleksnih problema civilizacije i uopšte razvoja društva.

 

Medijske objave:

http://me.ekapija.com/news/3412393/pogledajte-kako-ce-izgledati-paviljon-za-interakciju-u-kampusu-univerziteta-crne-gore

https://www.pobjeda.me/clanak/poslanici-28-septembra-o-izmjenama-zakona-o-visokom-obrazovanju

https://www.portalanalitika.me/clanak/prva-realizacija-projekta-studenata-arhitektonskog-fakulteta-paviljon-za-interakciju-u-kampusu-univerziteta-crne-gore

https://volimpodgoricu.me/najcitanije/prva-realizacija-projekta-studenata-arhitektonskog-fakulteta-paviljon-za-interakciju-u-kampusu-univerziteta-crne-gore

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/566124/prva-realizacija-projekta-studenata-arhitekture-paviljon-za-interakciju-u-kampusu-ucg-a

https://borba.me/prva-realizacija-projekta-studenata-arhitektonskog-fakulteta-paviljon-za-interakciju-u-kampusu-univerziteta-crne-gore/

 

Dokumenti

Broj posjeta : 902