Arhitektonski fakultet, 21.09.2018

Konkurs za upis na magistarske studijeKonkurs za upis na magistarske studije

Na osnovu člana 13. Pravila studiranja na postdiplomskim studijama, Arhitektonski fakultet u Podgorici Univerziteta Crne Gore raspisuje

K O N K U R S

za upis na postdiplomske magistarske studije za studijsku 2018/2019. godinu

Studijski program Arhitektura (Arhitektonska organizacija prostora,  Urbanistička organizacija prostora, Zaštita i revitalizacija graditeljskog nasljeđa i Upravljanje projektima i investicijama u graditeljstvu) – 20 studenata

Magistarske studije su jednogodišnje (dva semestra):

  • prvi semestar – nastava
  • drugi semestar – izrada magistarskog rada

Studije su samofinansirajuće (750,00 € po semestru).

Pravo prijave na konkurs za upis imaju svršeni studenti osnovnih i specijalističkih studija po Bolonjskom sistemu studiranja koji su ostvarili 240 ECTS kredita, svršeni studenti starijih generacija sa završenim osnovnim četvorogodišnjim studijama u zemlji ili studenti koji imaju nostrifikovanu diplomu neke inostrane visokoškolske ustanove.

Uz prijavu (obrazac se dobija na šalteru studentske službe, ili pruzeti sa sajta), kandidati podnose: 

  • diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o stečenom akademskom nazivu; u slučaju da je diploma stečena u inostranstvu neophodno je dostaviti nostrifikovanu diplomu ili potvrdu da je nostrifikacija započeta;
  • uvjerenje o položenim ispitima i prosjekom ocjena ostvarenim na studijama ukoliko diploma nema dodatak o položenim ispitima;
  • izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopiju lične karte sa hologramom
  • dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnose se studentskoj službi 25.09. i 26.09.2018. god.

Upis kandidata izvršiće se zaključno sa 27.09.2018. godine.

Izbor kandidata vršiće se u skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama.

 

Opširnije informacije:

http://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/28741-konkurs-za-magistarske-21-septembra

telefon: 020 269 136

Dokumenti