Arhitektonski fakultet, 25.06.2019

Prijava na konkurs za upis u prvu godinu studija i informacije u vezi sa polaganjem prijemnog ispitaX

UNIVERZITET CRNE GORE 

Arhitektonski fakultet

 

KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA 2019/20.

Prijave na konkurs kandidati podnose u srijedu, 26.06. i četvrtak, 27.06.2019. od 08:30 do 14h.

Pravo prijave na konkurs za upis na studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalonog okvira kvalifikacija.


Uz prijavu za upis, kandidat prilaže sljedeća dokumenta:
- originalnu diplomu o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu,
- originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja,
- diplomu “Luča” ili ekvivalentnu diplomu,
- kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuću ličnu ispravu koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom

Stranac podnosi i dokaz o poznavanja jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Stranac ima pravo upisa na studijske programe Univerziteta Crne Gore pod jednakim uslovima kao crnogorski državljanin, u skladu sa zakonom i Statutom Univerziteta Crne Gore.


Lice koje je podnijelo zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave, a postupak priznavanja nije završen prije isteka roka za podnošenje prijave za upis, može uslovno konkurisati za upis i upisati se na osnovu potvrde da je pokrenut postupak priznavanja kod nadležnog organa.
U slučaju da zahtjev za za priznavanje inostrane obrazovne isprave ne bude okončan do početka studijske godine, bude odbijen ili ako inostrana obrazovna isprava ne obezbjeđuje pravo na upis,  smatraće se da upis nije ni izvršen.
U slučaju da kandidat podnosi duplikate umjesto traženih originalnih dokumenata, dužan je da kod predaje dokumenata potpiše izjavu da orginalna dokumenta nije iskoristio za ostvarivanje prava na upis na nekom drugom studijskom programu. Kandidat koji da netačnu izjavu biće eliminisan iz kvalifikacionog postupka.

 

INFORMACIJE U VEZI SA POLAGANJEM DIFERENCIJALNOG ISPITA

Kandidati koji  nijesu imali eksterni maturski, odnosno stručni ispit, mogu da polažu test iz dva predmeta(fizika i matematika) i na taj način ostvare odgovarajući broj bodova.

Polaganje testa iz fizike obaviće se u petak, 28.06.2019. od 10 do 11h, a test iz matematike istog dana u periodu od 11 do 12h. Mjesto polaganja je sala 013 Tehničkih fakulteta UCG.

                                             

INFORMACIJE U VEZI SA POLAGANJEM PRIJEMNOG ISPITA

ISPIT SE POLAŽE U JEDNOM DANU I SASTOJI SE IZ:

Test A: Test provjere opštih znanja iz različitih oblasti kulture relevantnih za studije arhitekture

Test B: Test provjere razumijevanja prostornih odnosa i prostorne logike

Svaki od testova sadrži po 10 pitanja/zadataka.

Testovi  se ocjenjuju pojedinačno. Konačna ocjena na ispitu je srednja vrijednost ocjena oba testa.

Negativna ocjena je eliminatorna iz kvalifikacionog postupka.

Ispit traje 4 ( četiri ) sata.

NEOPHODAN PRIBOR:

- tehnička olovka

- dva trougla

- gumica za brisanje

- hemijska olovka ( plave boje)

- lična karta ili pasoš.

Napomene:

- Početak ispita:  Ponedeljak, 01.07. 2019. u 12: 30h

- Kandidati treba da se okupe na dan polaganja ispred ulaza u zgradu Arhitektonskog fakulteta u Podgorici u 12.00 h.

Detaljna upustva za polaganje dopunskog ispita kandidati dobijaju na dan polaganja istog.

 

Detaljnije informacije u vezi konkursom za upis, polaganjem diferencijalnog i prijemnog ispita su dostupne u prilozima:

-Raspis Konkursa od strane  Upravnog odbora UCG, za upis u prvu godinu osnovnih studija UCG za 2019/20.

-PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I POSTUPKU UPISA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA UNIVERZITETA CRNE GORE

Dokumenti

Broj posjeta : 1036