Metalurško-tehnološki fakultet, 03.01.2020

Prof. dr Veselinki Grudić priznanje za ostvarene rezultate tokom 2019. godine iz naučnoistraživačkog i stručnog radaX

Na svečanoj sjednici Senata Univerziteta Crne Gore, održanoj krajem 2019. godine, kao zaslužni pojedinac, za ostvarene rezultate tokom 2019. godine iz oblasti naučnoistraživačkog i stručnog rada, nagradu je primila prof. dr Veselinka Grudić , po prijedlogu Metalurško-tehnološkog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Ona je u 2019. godini publikovala tri rada, od kojih je na dva autor a na jednom koautor, u naučnim časopisima koji se nalaze na SCI listi. Problematika radova je vezana za zaštitu metalnih materijala od korozije primjenom ekološki prihvatljivih inhibitora.

Kao mentor pri izradi dvije doktorske disertacije ostvarila je saradnju sa renomiranim fakultetima i naučnicima iz okruženja, jednu kroz bilateralni projekat čiji je rukovodilac. Jedna doktorska disertacija je vezana za razvoj ekoloških Li/Na jonskih baterija. Planirano je da se sintetišu jeftini, netoksični i ekološki prihvatljivi katodni materijali brzim i efikasnim metodama sinteze koji bi po svojim elektrohemijskim karakteristikama mogli da se primijene u Li/Na jonskim baterijama. Inovativnost i značaj teme prepoznata je od strane Ministarstva nauke Crne Gore, tako da je kandidat rada dobitnik Stipendije za doktorska istraživanja. Disertacija će biti realizovana kroz saradnju sa Fakultetom za fizičku hemiju, Univerziteta u Beogradu. Ova saradnja se nastavlja kroz bilateralni projekat sa istom tematikom , tj. razvojem ekoloških Li/Na jonskih baterija.
Druga doktorska disertacija je iz oblasti zaštite metalnih materijala od korozije u neutralnim hloridnim sredinama primjenom ekološki prihvatljivih inhibitora. Disertacija je realizovana kroz saradnju Metalurško-tehnološkog fakulteta i Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilišta u Zagrebu, a dr Sanja Martnez, redovni profesor na ovom fakultetu je i komentator doktorandu.

Profesorica Grudić je rukovodilac projekta „Materijali za skladištenje energije“ čiji je cilj da kroz predavanja renomiranih svjetskih stručnjaka  iz oblasti nauke o materijalima i elektrohemije, kao i realizacijom intenzivnih kureseva čija je tematika vezana za elektrodne materijale za litijum jonske baterije i superkondenzatore, zainteresuje studente i mlade istraživače da se opredijele za ovu oblast istraživanja.

Dr Veselinka Grudić aktivno učestvuje u programu "Gostujući predavači" koji je podržalo Ministarstvo nauke Crne Gore u cilju afirmacije oblasti koje su izdvojene kao prioritetne Strategijom pametne specijalizacije Crne Gore.

 

Image

Broj posjeta : 455