Metalurško-tehnološki fakultet, 03.12.2018

Odbrana magistarskog rada - Bojana PotparićUNIVERZITET CRNE GORE

METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET U PODGORICI

 

 

 

 

O B A V J E Š T A V A

 

 

Bojana Potparić, Spec. Sci. hemijske tehnologije, braniće magistarski rad pod nazivom:

 

 

„Uticaj sastava sirovinske mješavine i vrste organskog modifikatora mikrostrukture na osobine hibridnih geopolimera“,

 

dana 07.12.2018, godine, sa početkom u 11,00 časova, u Sali 202, pred Komisijom u sastavu:

 

 

  1. dr Mira Vukčević,

redovni profesor, Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica, predsjednik,

 

  1. dr Ivana Bošković,

 vanredni profesor, Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica, mentor,

 

  1. dr Veselinka Grudić,

vanredni profesor, Metalurško-tehnološki fakultet, Podgorica, član.

 

 

 

Podgorica, 28.11.2018. godine