Biotehnički fakultet

Doc. dr Velibor Spalević: Naučna dostignića podstiču iskorake
Doc. dr Velibor Spalević: Naučna dostignića podstiču iskorake

"Svi mi istraživači Univerziteta Crne Gore neraskidivi smo dio globalne akademske zajednice. To svi potvrđujemo svojim istraživanjima i komunikacijama", kazao je doc. dr Velibor Spalević koji je na prijedlog Biotehničkog fakulteta UCG primio Priznanje UCG za posebne doprinose u razvoju naučnoistraživačkog, stručnog i umjetničkog rada Univerziteta. 

Profesor Velibor Spalević je, tokom 2021. godine, sa međunarodnim naučnim timovima u publikovanim radovima, većinom koristeći primjenu sopstvenih modela i tehničko-inovativnih rješenja razvijenih na UCG, objavio 26 naučnih radova, od kojih je 11 naučnih radova u časopisima indeksiranim u Web of Science/SCI bazama; 13 radova u časopisima indeksiranim u SCOPUS bazi izdavača Elsevier; četiri poglavlja autorskih naučnih monografija: kod izdavača Springer (2) i Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Kao recenzent pripremio je tokom godine veliki broj recenzija za časopise indeksirane u Web of Science / SCI i SCOPUS bazama.

Spalević planira da nastavi istraživanja i kroz publikovanje naučnih rezultata ukaže na značaj i korisnost dalje upotrebe modernih tehnologija u oblasti nauke o zemljištu, geonauka, biotehničkih nauka.

"Trenutno radim na organizovanju nove generacije web platforme baze podataka rezultata primjene sopstvenih modela istraživanja degradacije zemljišta i rječnih slivova 10 zemalja, do integracije ovih modela i primjene za rješavanje predmetnih problema preko Svjetske organizacije za proučavanje zemljišta i voda", dodao je on i kazao da će ključni atributi kod onoga na čemu rade, tokom evaluacije modela, biti transparentnost, pobijanje i kvantifikacija nesigurnosti.

Angažman na Univerzitetu Crne Gore započeo je 1995. godine, a kako navodi, odnosi se na njegova prethodna i nastupajuća istraživanja u biotehničkim i geonaukama iz oblasti proučavanja zemljišta, mehanizacije i tehnike u poljoprivredi, te pitanjima biogeografije. 

"Ove naučne oblasti “horizontalno sijeku” pitanje proučavanja zemljišta — vitalnog resursa čovječanstva. Degradacija zemljišta — propadanje ili gubitak proizvodnog kapaciteta zemljišta, trenutno i u budućnosti, je ne samo naš, već globalni izazov koji utiče na sve kroz nesigurnost snabdijevanjem hranom, povećanjem cijene hrane. Ovaj vid degradacije utiče i na klimatske promjene, gubitak biodiverziteta i usluga ekosistema; izaziva brojne druge opasnosti u životnoj sredini", rekao je prof. Spalević.

Profesor Spalević je 2021. sa kolegama iz zemlje i inostranstva bio organizator četiri međunarodne konferencije u Srbiji i Iranu, a učestvovao je u radu sedam istraživačkih i stručnih projekata. Na jednom od predmetnih projekata Crnogorska akademija nauka i umjetnosti je ove godine prof. Spalevića odredila za rukovodioca projekta „Leksikon geografije Crne Gore“. Tokom 2021. na prijedlog kolega, izabran je za inostranog člana Inženjerske akademije Srbije. 

"Radim sa istraživačkim timovima iz nekoliko zemalja, gdje sam prethodno promovisao sopstvene istraživačke pristupe i svoja tehničko-inovativna rješenja, registrovana kod Ministarstva nauke Srbije. Transdisciplinarnost koju zagovaram i participativno učešće većeg broja istraživača ima za posljedicu povećano znanje i razumijevanje pojedinih sistema korišćenjem unakrsnih veza, smanjenje percepcije modeliranja i istraživanja „crne kutije“, a povećava svijest i ubrzava otkrivanje posljedica neželjenih odluka i politika", poručio je Spalević.

Odlukom Centralne komisije 16. Međunarodnog sajma obrazovanja „Putokazi“ na osnovu ukupnih rezultata ocjenjivanja kvaliteta u nauci i obrazovanju, te Pravilnika Novosadskog sajma, dodijeljena mu je velika zlatna medalja za 2021. godinu – Diploma sa posebnim priznanjem za razvoj visokog obrazovanja.

Modeli koji su pod rukovodstvom prof. Spalevića razvijeni na UCG, pored priznanja fundamentalnih istraživanja, valorizovani su i kao nova tehničkо-inovativna rješenja (metode) primijenjena na međunarodnom nivou.

Kaže da je utvrđivanje naučne istinitosti i prihvatanje aplikacija na kojima rade i informacija koje one proizvode od najvećeg značaja za autore i time se olakšava njihovo razumijevanje i ponovljivost u različitim uslovima primjene.

"Mi koji se bavimo proučavanjem prirode, ekološkim, biotehničkim, geonaukama, uvijek treba da imamo na umu i da ističemo da prirodni resursi ne pripadaju jednoj osobi, organizaciji, kolektivu ili naciji. Pravi kapital nisu samo naši prirodni resursi već i naša dostignuća u istraživanju i obrazovanju. Ovdje smo sa idejom da prihvatamo, kataliziramo i pružamo pozitivne rezultate efekata istraživanja, istovremeno pažljivo uvažavajući kulturološke razlike svih sa kojim sarađujemo tokom naučnih istraživanja, sa otvorenim pristupom svim svojim empirijskim nalazima za sve zainteresovane strane. Istraživanja, knjige, akademski radovi, konferencije čine nauku. Naučna dostignića podstiču iskorake",  zaključuje Spalević.

Nagrađeni profesor je u 2018. godini, na prijedlog Filozofskog fakulteta UCG, bio dobitnik istog priznanja.

 

Medijske objave:

https://www.in4s.net/doc-dr-velibor-spalevic-naucna-dostignica-podsticu-iskorake/

https://www.portalanalitika.me/clanak/velibor-spalevic-naucna-dostignica-podsticu-iskorake

https://www.cdm.me/drustvo/velibor-spalevic-naucna-dostignica-podsticu-iskorake/

https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/584651/spalevic-naucna-dostignica-podsticu-iskorake

https://www.cgvijesti.net/11/01/2022/spalevic-naucna-dostignica-podsticu-iskorake/

 

 

Broj posjeta : 1242

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.