Biotehnički fakultet, 25.06.2019

Prijava na konkurs za upis u prvu godinu studija 2019/2020.X

 

 

UNIVERZITET CRNE GORE

BIOTEHNIČKI FAKULTET

PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA, 2019/2020.

Dokumenta za prijavu na Konkurs za upis u prvu godina studija na Biotehničkom fakultetu,  predaju se u srijedu 26. juna i četvrtak 27. juna 2019. godine, u prostorijama Studentske službe, u periodu od  09 h – 14h.

Pravo prijave na konkurs za upis na studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalonog okvira kvalifikacija.

Uz prijavu za upis, kandidat prilaže sljedeća dokumenta:

  • originalnu diplomu o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu,
  • originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja,
  • diplomu “Luča” ili ekvivalentnu diplomu,
  • kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuću ličnu ispravu koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom,
  • diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja.

Stranac podnosi i dokaz o poznavanja jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Lice koje je podnijelo zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave, a postupak priznavanja nije završen prije isteka roka za podnošenje prijave za upis, može uslovno konkurisati za upis i upisati se na osnovu potvrde da je pokrenut postupak priznavanja kod nadležnog organa. U slučaju da zahtjev za za priznavanje inostrane obrazovne isprave ne bude okončan do početka studijske godine, bude odbijen ili ako inostrana obrazovna isprava, na daje pravo na upis na izabrani studijski program Univerziteta, smatraće se da upis nije ni izvršen.

U slučaju da kandidat podnosi duplikate umjesto traženih originalnih dokumenata, dužan je da kod predaje dokumenata potpiše izjavu da orginalna dokumenta nije iskoristio za ostvarivanje prava na upis na nekom drugom studijskom programu. Kandidat koji da netačnu izjavu biće eliminisan iz kvalifikacionog postupka.

Broj posjeta : 729