Biotehnički fakultet

Konkurs za upis kandidata na akademske postdiplomske magistarske studije u studijskoj 2017/2018. godini  Univerzitet Crne Gore

Biotehnički fakultet

Raspisuje Konkurs

 Za upis kandidata na akademske postdiplomske magistarske studije u studijskoj 2017/2018. godini

 

  • Studijski program za Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo - 10 studenata
  • Studijski program za Ratarstvo i povrtarstvo - 4 studenta
  • Studijski program Stočarstvo - 4 studenta
  • Studijski program Zaštita bilja - 4 studenta

Studije su samofinansirajuće, traju jednu studijsku godinu (dva semestra) i daju pravo na sticanje diplome magistra nauka završenog studijskog programa.

Na Konkursu se mogu javiti kandidati koji su stekli diplomu akademskog naziva specijaliste iz odgovarajuće oblasti nauka za koju se vrši upis ili dipl.ing. poljoprivrede odgovarajućeg smjera. 

Uz prijavu kandidat podnosi:

  • diplomu ili ovjerenu fotokopiju diplome ili uvjerenja o stečenom akademskom nazivu; u slučaju da je diploma stečena u inostranstvu neophodno je dostaviti nostrifikovanu diplomu ili potvrdu da je nostrifikacija započeta;
  • uvjerenje o položenim ispitima i prosjekom ocjena ostvarenim na studijama ukoliko diploma nema dodatak o položenim ispitima;
  • izvod iz matične knjige rodjenih ili fotokopiju lične karte sa hologramom.

Izbor kandidata vršiće se u skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama.

Informacije se mogu dobiti pozivom na telefon 020 268 433.

Prijave na Konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, podnose zaključno sa 09.10.2017. godine Studentskoj službi Biotehničkog fakulteta ili poštom na adresu Univerzitet Crne Gore, Biotehnički fakultet, Podgorica, Mihaila Lalića br. 1.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print