Biotehnički fakultet, 01.03.2018

Konkurs za objavljivanje univerzitetskih publikacijaPoštovani,

Obavještavamo Vas da je Uređivački odbor na Univerzitetu Crne Gore dana 1. marta 2018. godine raspisao konkurs za izdavačku djelatnost za 2018.godinu.

Pravo podnošenja prijave na konkurs imaju lica sa akademskim, odnosno naučnim zvanjem, preko matične jedinice Univerziteta na kojoj će se univerzitetska publikacija koristiti, kao i Vijeće organizacione jedinice u slučaju jubilarnih, prigodnih i izdanja sa autorstvom jedinice.

Autor može prijaviti najviše jedan rukopis za konkurs.

Na konkurs se mogu prijaiti publikacije predviđene članom 6 stav 1 tačke 1-12 Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta Crne Gore, čije se izdavanje finansira sredstvima Univerziteta Crne Gore kao i sufinansiranjem sa organizacionim jedinicama, drugim pravnim i fizičkim licima.

Prijave na konkurs podnose se preko matične organizacione jedinice Univerziteta Crne Gore u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa na sajtu Univerziteta sa naznakom Konkurs za objavljivanje univerzitetskih publikacija.

Uz prijavu kandidat podnosi rukopis publikacije pripremljen prema upustvu za pripremu rukopisa (obrazac 3) . 

Tekst konkursa sa pratećom dokumentacijom - obrazac 1 (prijava na konkurs), obrazac 3 (uputstvo za pripremu rukopisa univerzitetske publikacije za konkurs), obrazac 4 ( likovno grafički standardi i zahtjevi), Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti i Uputstvo za sprovođenje Pravilnika o izdavačkoj djelatnosti Univerziteta Crne Gore (prečišćeni tekst), mogu se preuzeti sa sajta Univerziteta Crne Gore na sljedećem linku: http://www.ucg.ac.me/objava/blog/10/objava/19185-konkurs-za-objavljivanje-univerzitetskih-publikacija

Konkurs je otvoren do 1. aprila 2018. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

          Uređivački odbor Univerziteta Crne Gore