Fakultet dramskih umjetnosti, 22.06.2018

Raspisan Konkurs za upis studenata u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore za studijsku 2018/19. godinuX

Prijave na konkurs podnose se u ponedjeljak 25. juna i utorak 26. juna 2018.godine od 9:00 do 15:00 sati.

Na osnovu člana 98 stav 2 Zakona o visokom obrazovanju (Službeni list CG, br. 44/14, 47/15, 40/16, 42/17 i 71/17) i člana 24 stav 1 tačka 15 Statuta Univerziteta Crne Gore, Upravni odbor Univerziteta Crne Gore, uz prethodnu saglasnost Vlade Crne Gore, raspisuje

KONKURS

ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA

UNIVERZITETA CRNE GORE ZA STUDIJSKU 2018/19.

koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore

STUDIJSKI PROGRAM

BROJ STUDENATA

Gluma

10

Drama i pozorište

12

Film i mediji

13

Ukupan broj mjesta na svakom studijskom programu povećava se za 1% po principu afirmativne akcije.

Prijave na konkurs podnose se u ponedjeljak, 25. juna i u utorak, 26. juna 2018. godine.

Pravo prijave na konkurs za upis na studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija.

Uz prijavu za upis, kandidat prilaže sljedeća dokumenta:

  • originalnu diplomu o položenoj eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu,
  • originalna svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja,
  • diplomu "Luča" ili ekvivalent diplomu,
  • kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuću ličnu ispravu koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom,
  • diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja.

Stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvodi studije, izuzev u slučaju kada je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Lice koje je podnijelo zahtjev za priznavanje inostrane obrazovne isprave, a postupak priznavanja nije završen prije isteka roka za podnošenje prijave za upis, može uslovno konkurisati za upis i upisati se na osnovu potvrde da je pokrenut postupak priznavanja kod nadležnog organa. U slučaju da je zahtjev za priznavanja inostrane obrazovne isprave ne bude okončan do početka studijske godine, bude odbijen, ili ako inostrana obrazovna isprava ne daje pravo na upis na izabrani studijski program Univerziteta, smatraće se da upis nije ni izvršen.

U slučaju da kandidat podnosi duplikate umjesto traženih originalnih dokumenata, dužan je da kad predaje dokumenata potpiše izjavu da originalna dokumenta nije iskoristio za ostvarivanje prava na upis na nekom drugom studijskom programu. Kandidat koji da netačnu izjavu biće eliminisan iz kvalifikacionog postupka.

Testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nisu imali eksterni maturski, odnosno stručni ispit polažu se u srijedu, 27. juna 2018. godine.

Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknut na oglasnim tablama univerzitetskih jedinica, u periodu od 28. juna do 2. jula 2018. godine.

Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa ponedjeljkom, 9. julom 2018. godine.

Upis studenata na Univerzitet Crne Gore bliže je uređen Pravilnikom o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG, br. 432/18).

Dokumenti

 

Dokumenti