Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Stranica 8
Konkurs za upis na postdiplomske magistarske studije 2014/15.

Konkurs za upis na postdiplomske - magistarske studije

UNIVERZITET CRNE GORE
FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE U NIKŠIĆU

Na osnovu odluke Senata i Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću, objavljuje

K O N K U R S
- ZA UPIS NA POSTDIPLOMSKE-MAGISTARSKE AKADEMSKE STUDIJE FIZIČKA KULTURA ZA STUDIJSKU 2014/15. GODINU

- ZA POSTDIPLOMSKE-MAGISTARSKE PRIMIJENJENE STUDIJE „FIZIČKO VASPITANJE DJECE“ ZA STUDIJSKU 2014/15. GODINU

Po ovom konkursu Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću upisaće po 20 kandidata na obadva studijska programaPravo prijave imaju studenti koji su završili studije fizičke kulture ili uže sporta ili fizičkog vaspitanja, učiteljske studije ili specijalističke studije za predškolsko vaspitanje. Uz prijavu kandidat dostavlja:

1. original diplomu ili original uvjerenje o završenim studijama

2. izvod iz knjige rođenih – original

3. uvjerenje o položenim ispitima na završenim studijama (bez obzira gdje i kada su završili četvorogodišnje studije) sa prosječnom ocjenom

4. dokaz o aktivnom znanju stranog jezika

Strani državljani, odnosno lica koja su stekla inostranu diplomu dužni su podnijeti nostrifikovanu diplomu o završenim studijama. Magistarske studije organizuju se kao samofinansirajuće studije. Školarina iznosi 2.000,oo eura za studijsku godinu, odnosno 1.000,oo eura po semestru. Studije traju jednu godinu u dva semestra 60 ECTS i organizuju se u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

Prijave na konkurs se podnose Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću, ul: Vuka Karadžića 83, 81400 Nikšić u roku 30 dana od dana objavljivanja konkursa,tj. od 30.08.2014. Kontakt telefoni: 040 235-207, 040 235-204, faks 040 235-200.

29.8.2014.

Dekan,
Prof. dr Duško Bjelica

01.09.2014. 22:58

Konkurs za upis 12 kandidata na Doktorskim studijama „Fizička kultura“

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšićashodno Odluci Senata i UO Univerziteta Crne Gore raspisuje

KONKURS
Za upis 12 kandidata na Doktorskim studijama „Fizička kultura“

- Studije se organizuju u trajanju od tri godine u 6 semestara u obimu 180 ECTS.

- Pravo konkurisanja imaju magistri fizičke kulture, studenti već započetih doktorskih studija po starom i novom programu studiranja i prilažu dokumentaciju o dokazu ispunjavanja uslova, originalnu diplomu ili originalno uvjerenje, uvjerenje o polozenim ispitima, kao i dokaz o bavljenju naučno-istraživačkim radom i aktivnom znanju stranog jezika.

- Studije se organizuju na bazi samofinansiranja i visina školarine iznosi 1.500,oo eura po jednom semestru,odnosno 3.000,oo eura po studijskoj godini.

Konkurs je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, 19.08.2014. godine, a dokumentacija se dostavlja na adresu: „Vuka Karadžića“ 83, 81400 Nikšić. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

18.08.2014.g.

Dekan,
Prof. dr Duško Bjelica

01.09.2014. 22:51

Naučna studija: REPULZIJA SPORTSKIH LOPTI, prof. dr Duška Bjelice

Prof. dr Duško Bjelica, dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje na Univerzitetu Crne Gore prije nekoliko dana je izdao svoju četvrtu naučnu studiju. Ovog puta profesor Bjelica je sa svojim timom izučavao i dokuazivao repulziju sportskih lopti. Postavka eksperimenta bila je realizovana kino-snimanjem slobodnog pada i serije odskoka nakon odbijanja od čvrste podloge propisanih lopti (košarka – muškarci; košarka – žene; nogomet – trava; nogomet – sala; odbojka – sala; odbojka – pijesak; rukomet – muškarci; rukomet – žene; tenis; stoni tenis).Snimanje je vršeno profesionalnom digitalnom rapid-kinokamerom sa pedeset snimaka u sekundi i ekspozicijom sec/100. Svaka od navedih lopti puštana je na ravnu čvrstu podlogu u sportskoj dvorani sa visine od devet metara. Svaka lopta puštana je sa navedene visine četiri puta. puštana je sa navedene visine četiri puta. U prvom puštanju vazduh u svakoj lopti je bio pod propisanim pritiskom kako je u propisima svjetskih organizacija u tim sportovima. U svakom narednom puštanju pritisak u napumpanim loptama je smanjivan za 5 procenata (pritisak propisani minus 5%).

Da je sport sastavni dio svakodnevnog života najvećeg dijela svjetske populacije, govore i ankete školskih populacija širom svijeta, gdje na primjer, skoro sva djeca znaju sastav državne reprezentacije a ne znaju kako se zove predsjednik države ili neki nobelovac iz njegove zemlje.A sa finansijskog aspekta privilegije istaknutih sportista su velike a njihovi prihodi su po pravilu mnogo veći od prihoda najistaknutijih svjetskih naučnika,ističe Bjelica i nastavlja: Najatraktivniji sportovi su sportovi sa loptom. Od svih lopti favorizovane su lopte kuglastog oblika, napumpane vazduhom i sa većim pritiskom od atmosferskog. Prenapumpanost lopte omogućava njeno odbijanje nakon sudara sa čvrstim predmetom. U fizici se sudar definiše dvijema fazama: kompresijom, gdje se u prvoj fazi dodirna površina deformiše, time se pritisak u lopti poveća, pa se u drugoj fazi sudara deformisana površina ispravlja (restitucija), odbijajući se od predmeta. Zbog suštinske razlike između klasičnih sudara elastičnih tijela i sportskih lopti napumpanih vazduhom pod višim pritiskom, u ovoj studiji umesto izraza restitucijakorišćen je adekvatniji izraz: repulzija! TAJ FENOMEN REPULZIJE JE I DOKAZAN.

U mozgu svakog živog bića upisan je imperativni program da se kreće, jer je kretanje garancija povećanja sile, brzine i izdržljivosti. U ranim fazama razvoja ljudske vrste u borbi za opstanak preživjeli su samo najjači, najbrži i najizdržljiviji. Kod savremenog čoveka, gdje moćne mašine obavljaju sav naporni posao, a čovjek samo upravlja njima, izostala je potreba za kretanjem, jer to nije bio više imperativ života. Savremeni čovjek, da bi preživjeo, ne mora da bude jak, brz i izdržljiv. Spoljašnji uslovi mu to više ne nameću, ali u njegovoj svijesti ostao je genetički zapis tjelesnog napora. Civilizovani čovjek nije više morao da se profesionalno fizički napreže. Teško naprezanje tokom profesionalnog rada nije ono zbog čega bi čovjek bio srećan, ali fizički napor, ako je vezan za bilo koji oblik zabave, može da se podnese sa zadovoljstvom- smatra prof. dr Duško Bjelica

U vječitoj težnji da se u životu sastavi prijatno sa korisnim, savremeni čovjek (homo ludens) je iskonsku želju za igrom razvio u sistem sportova. Većina sportova se bazira na loptastim tijelima, koja su se na razne načine bacala, suvala, udarala raznim djelovima noge i ruke i glave, kao i pomoćnim sredstvima kao što su palice, reketi i slično. Tako je obična krpenjača tokom vjekova postepeno prerastala u sve moderniju loptu. Danas se prave lopte, čija je konstrukcija sve bliža punoj simetriji, ali idealna simetrija lopte još nije dostignuta!- zaključuje profesor Bjelica.

Bjelica nastavlja: U svim sportovima uglavnom se vodi bitka za prostornu ili vremensku prednost. To su dvije najvažnije komponente u igrama sa loptom. Da bi bio dobar sportista, on bi morao da ima visoko razvijeni dinamički stereotip za svaki pokret, odlučujući u datom sportu. Svaki dinamički stereotip se bazira, prvo na vrlo složenoj sintezi niza simultano-sukcesivno izvedenih pokreta, što je vezano za ljudski mozak, a drugo na vrhunskim fizičkim sposobnostima kao što su sila brzina i izdržljivost, što je vezano za ljudsko tijelo.

Sinteza pokreta u svakom dinamičkom stereotipu mora biti vrlo precizna. Tehnika pokreta se odvija simultanosukcesivnim kontrakcijama strogo određenih mišića. Svaka greška može da uslovi gubitak prednosti, kako u vremenu tako i u prostoru. Osim toga, svaki taj dinamički stereotip, mora tehnički skoro savršeno da se izvede u najvećoj brzini kretanja, i sa navećim stepenom zamorenosti. Koliko je to složeno za jednog sportskog profesionalca, dovoljno je napomenuti da samo u fudbalskom sportu udarac po lopti može da se izvede na nekoliko hiljada načina!

Profesor Bjelica na loptu gleda ovako: Geometrijsko tijelo u obliku kugle je najracionalna materijalna kompozicija u univerzumu. Struktura materijalnih čestica, njihovo agregatno stanje uz gravitaciju, uslovili su formiranje zvijezda i planete u obliku kugli. Savremeni čovjek je za emotivni dio svoga života iskoristio kuglasti oblik, i u toj formi je iskonstruisao lopte različitih dimenija i različitih struktura. Kuglasti oblik izabran je zbog toga što se smjer kretanja lopte, nakon njenog odbijanja od podloge, može predvidjeti.U odnosu na ostala geometrijska tijela, specifičnost lopte je u tome što loptasto tijelo svoju zapreminu zatvara najmanjom površinom, a što je po mom mišljenju lako utvrditi.Budući da se u grupi geometrijskih tijela lopta može postaviti kao neki oblik kompozitnog etalona, mogao bi se za svako tijelo izračunati indeks kompozicije, predstavljen količnikom površine nekog tijela sa površinom lopte (kugle), ukoliko bi im se izjednačile zapreminske vrijednosti.

13.08.2014. 12:40

Slobodna mjesta za upis 100 specijalizanata na tri studijska programa

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje iz Nikšića oglasiće 120 slobodnih mjesta za upis na specijalističkim postdiplomskim studijama na tom fakultetu.

Na specijalističkim akademskim postdiplomskim studijama Fizička kultura ima mjesta za 40 studenata koji će bili finansirani iz budžeta, a upisaće ih samo kandidati koji su diplomirali na akademskim studijama – fizička kultura, kaže dekan prof. dr Duško Bjelica i nastavlja: Na specijalističkim primijenjenim postdiplomskim studijama Sport i fitness ima mjesta za 30 samofinansirajućih studenata koji su diplomirali na sportskim studijama za trenere i sportske novinare, kao i na specijalističkim primijenjenim postdiplomskim studijama Sportski menadžment oglasiće se takođe 30 mjesta za studente koji su završili odgovarajuće studije ekonomije, menadžmenta i turizma.

Prof. Bjelica napominje da na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću na specijalističkim postdiplomskim studijama može biti upisan samo kandidat koji je na prethodnim osnovnim studijama stekao odgovarajući diplomu sa ostvarenih 180 ects kredita u šest semestara.


Nikšić: Fakultet za sport i fizičko vaspitanje upisuje 120 specijalizanata ("Cafe Del Montenegro", 13. jul 2014.g.)

14.07.2014. 22:18

Rang lista upisanih studenata na osnovnim akademskim studijama fizička kultura za studijsku 2014/15redni broj Ime i prezime
1 Anđela Stojanović
2 Pavle Malović
3 Marija Kaluđerović
4 Tina Minić
5 Luka Roćenović
6 Nina Vujadinović
7 Filip Brajković
8 Stefan Mićunović
9 Ivana Krivokapić
10 Balša Adžić
11 Darija Đukić
12 Mihailo Pejović
13 Ajla Kurtiš
14 Miljana Lacmanović
15 Filip Lješković
16 Aleksandar Marković
17 Aleksa Stjepčević
18 Mrdelja Čvorović
19 Igor Stamatović
20 Jole Knežević
21 Ilija Tomović
22 Bojan Femić
23 Šabo Šuntić
24 Nikola Ostojić
25 Miro Dimitrov
26 Nikola Radonjić
27 Bojana Šćekić
28 Marija Kečina
29 Ivan Jovančević
30 Andrijana Raković
31 Stefan Grgurović
32 Dražen Gogić
33 Petar Golubović
34 Miloš Vučuć
35 Luka Joković
36 Ljubo Nedić
37 Božo Đuranović
38 Igor Stojanović
39 Zorana Ćorović
40 Miloš Kračković
41 Bogdan Kovačević
42 Vanja Popović
43 Luka Šćepanović
44 Radoje Radunović
45 Dimitrije Dobrilović
46 Nikolaj Dragović
47 Bojana Samardžić
48 Nebojša Eraković- strani drz.
49 Marinko Zarubica
50 Emir Otović
51 Dragana Janković
52 Aida Kasumović
53 Enes Vranić
54 Goran Bošković
55 Vehbija Beganović
56 Savo Radulović


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje: Na fizičkoj kulturi upisano 56 studenata ("Cafe Del Montenegro", 02. jul 2014.g.)

04.07.2014. 23:21