Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Konkurs za saradnika u nastaviUniverzitet Crne Gore
Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

 

 

Na osnovu Statuta Univerziteta Crne Gore, dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću, raspisuje

 

K O N K U R S

 

- Za izbor/reizbor u zvanje saradnika u nastavi na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću, na određeno vrijeme od 1(jedne) do 3 (tri) godine:
Na osnovnim akademskim studijama: Fizička kultura i zdravi stilovi života i Sportski treneri i novinari, Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje za grupu predmeta u naučnoj oblasti Sportske nauke – 1 (jedan) izvršilac.

Uslovi: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom o radu, kandidati moraju ispunjavati posebne uslove utvrđene članom 75 Zakona o visokom obrazovanju i članom 105 Statuta Univerziteta Crne Gore.

Prijavu na konkurs sa pisanim dokazima o ispunjavanju uslova konkursa, podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa na adresu Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje: ul. Vuka Karadžića 83, Nikšić.

Neblagovremene i prijave sa nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Dekan
doc. dr Stevo Popović

Dokumenti

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print