Biblioteka
O Biblioteci

Biblioteka je počela sa radom 1974. godine kao visokoškolska biblioteaka i organizaciona jedinica Pravnog fakulteta.. Prilikom osnivanja imala je mali broj publikacija i jednog zaposlenog radnika.

Njen dalji razvoj usmjeravan je ka: nabavci nove literature, prostornom proširenju, kadrovskom jačanju i uvođenju savremenih informacionih tehnologija u procese rada.

Proces rada u Biblioteci odvija se u njena tri odjeljenja: Podgorici(gdje se vrši nabavka, prijem i obrada građe), Budvi i Bijelom Polju (gdje se publikacije samo iznajmljuju na korišćenje).

Do maja 2006. godine Biblioteka je imala još jedno odjeljenje na Odsjeku za političke nauke Pravnog fakulteta. Prilikom osamostaljivanja tog odsjeka i njegovog prelaska u Fakultet Političkih nauka Pravni fakultet je poklonio novoosnovanoj biblioteci ovog fakulteta oko 1.600  bibliotečkih jedinica monografskih publikacija i 3 naslova periodičnih publikacija.

Biblioteka je član Udruženja bibliotekara CG-e, profesionalnog udruženja koje se bavi zaštitom,  promocijom i unapređenjem struke i društva pravnih i srodnih biblioteka jugoistične Evrope (SEALL).

 

Fondovi Biblioteke

Fond Biblioteke nije brojčano veliki, ali je planski i selektivno odabiran uz saradnju nastavnog osoblja i studenata, i prilagođen je njihovim potrebama. Fond čini reprezentativna građa  s područja          društvenih nauka, a posebno pravnih nauka.

Fond Biblioteke sastoji se od nekoliko cjelina:

  • Monografske publikacije

Ovaj fond sastoji se od blizu 28.000 bibliotečkih jedinica  iz oblasti: prava, sociologije, filozofije, istorije, ekonomije i drugih srodnih oblasti. Najveći dio ove literature je udžbeničkog karaktera. U ovom fondu kao zasebne cjeline izdvajaju se: zbirka referensne literature(enciklopedije, leksikobi, rječnici i sl.), koja broji 148 naslova,  zbirka magistarskih radova i doktorskih disertacija odbranjenih na Pravnom fakultetu u Podgorici i drugim pravnim fakultetima iz republika bivše Jugoslavije, koja broji oko 700 naslova, zbirka publikacija iz oblasti Ženske studije koja broji 140 naslova, a koja je najvećim dijelom donacija Univerziteta u Oslu, i zbirka publikacija na stranim jezicima iz oblasti Pravne klinike, koja broji oko 200 naslova  i donacija je inostranih profesora koji su bili gostujući predavači na našem fakultetu.

 

  • Periodične publikacije

Ovaj fond nije brojčano veliki i uglavnom se satoji od domaćih časopisa. sastoji se od 2940 svezaka, odnosno 1030 godišta koja se vezuju uz 110 naslova.

 

Fondovi Biblioteke popunjavaju se kupovinom, razmjenom i poklonima.

Biblioteka ima intenzivnu saradnju u razmjeni publikacija sa 28 institucija . Njaznačajnija razmjena odvija se sa bibliotekama pravnih fakulteta u regionu: Pravni fakultet Sveučilišta u Mostaru(http://www.sve-mo.ba/pf/index.html),

 Pravni fakulte u Splitu(http://www.pravst.hr/),

 Pravni fakultet u Zagrebu(http://dns.pravo.hr/PRAVO/index2.html),

 Pravni fakultet u Rijeci(http://www.pravri.hr/hr/),

 Pravni fakultet u Osijeku(http://www.pravos.hr/pfos/),

 Pravni fakultet u Beogradu(http://www.jura.kg.ac.rs/),

 Pravni fakulltet u Novom Sadu(http://www.pravni.ns.ac.rs),

 Pravni fakultet u Nišu(http://www.prafak.ni.ac.rs/), Pravni fakultet u Kragujevcu(http://www.jura.kg.ac.rs/), Pravni fakultet u Ljubljani(http://www.pf.uni-lj.si/),

 Pravni fakultet u Mariboru(http://www.pf.uni-mb.si/),

 Pravni fakultet u Sarajevu(http://www.pfsa.unsa.ba/),

 Pravni fakultet u Banjoj Luci(http://www.pravoedu.org/),

Pravni fakultet na Palama(Istočno Sarajevo)( http://www.unssa.rs.ba),

 i Pravni fakultet “Justinijan Prvi” u Skoplju(http://www.pf.ukim.edu.mk).

 

Razmjenjuju se publikacije koje su izdanja fakulteta, publikacije i službena dokumenta koja se odnose na prilagođavanje bolonjskoj reformi, publikacije iz oblasti bibliotekarstva, kao i sve periodične publikacije koje su izdanja matičnih fakulteta.

Ovoj saradnji znatno je doprinijelo održavanje okruglih stolova na teme značajne za razvoj biblioteka pravnih fakulteta. Okrugli sto održava se jednom godišnje, počev od 2005. godine u Neumu. Dosadašnje teme bile su:  

Popunjavanje bibliotečkih fondova raznim donacijama omogućilo je smanjenje troškova za kupovinu publikacija. Ovaj vid nabavke publikacija je jako bogat. Od značajnih donatora izdvajamo:  WUS Austrija, Sabre Foundation, Univerzitet u Oslu, Univerzitet u Notingemu, Američku ambasadu u Podgorici, GTZ institut, UNICEF-ovu kancelariju u Podgorici, Agenciju za telekomunikacije Crne Gore, Univerzitet Crne Gore, CID u Podgorici, Atlasmont banku u Podgorici, i mnoge druge. Značajni su i pokloni pojedinaca, profesora, studenata i uglednih ličnosti iz pravničke djelatnosti.

 

Usluge

Biblioteka daje na korišćenje građu koja se nalazi u njenim fondovima, vrši pretraživanje svoje i tuđih baza podataka, pruža informacije iz oblasti prava, vrši međubibliotečku pozajmicu sa drugim bibliotekama.

Učlanjenje u Biblioteke i korišćenje njenih usluga, fondova i čitaonice je besplatno za sve korisnike.

 Prostor i oprema

 Biblioteka se nalazi u pizemlju zgrade Pravnog fakulteta u dvijema prostorijama.

U jednoj prostoriji nalazi se fond Biblioteke i radni prostor zaposlenih.

U drugoj prostoriji smještena je čitaonica sa 50 čitalačkih mjesta. U čitaonici se nalazi i Internet učionica sa 8 računara za potrebe korisnika.

 Računarsku mrežu Biblioteke čine 12 računara, 2 printera, 1 termalni printer, čitač bar koda, 1 skener i niz pratećih uređaja.

 

Kontakti

Telefon:

+382 81 481 135

E-mail:  bpfpg@ac.me

81000  P o d g o r i c a

 

Zaposleni:

Radmila Bulatović, dipl. matemaičar, rukovodilac

E-mail: radmila@ac.me

Biljana Prelević, knjižničar 

E-mail: biljanapr@ac.me

Vladimir Dajković, knjižničar

 

 Izvod iz Pravilnika o radu Biblioteke

Biblioteka ima oko 1.500 korisnika.

Korisnici Biblioteke su: studenti dodiplomskih i postdiplomskih studija Pravnog fakulteta, nastavnici i saradnici , administrativno osoblje, ali Biblioteka pruža usluge i ostalim korisnicima zainteresovanim za njene fondove, u poslednje vrijeme velikom broju studenata sa novoosnovanih privatnih fakulteta u Crnoj Gori.
Odnos između korisnika i Biblioteke regulisan je Pravilnikom o radu Biblioteke, iz kojeg izdvajamo:

 

                                          Čl. 12.

Studenti Pravnog fakulteta u Podgorici dužni su za vrijeme korišćenja bibliotečkog materijala da deponuju indeks, a ostali korisnici, osim nastavnika i saradnika dužni su da deponuju ličnu kartu.

                                         Čl. 14.

 

Van Biblioteke ne iznose se: periodične i sekundarne publikacije, bibliografije, referensna literatura, magistarski radovi, doktorske disertacije, pojedini zakoni i komentari zakona, publikacije koje biblioteka posjeduje u jednom primjerku...

 

                                             Čl. 16.  

 Studenti su dužni da u roku od mjesec dana vrate pozajmljenu publikaciju, a ukoliko nije rezervisana mogu produžiti njeno korišćenje na još mjesec dana.

 

                                           Čl. 17.

 Studenti mogu istovremeno da koriste do 3 knjige, odnosno do 2 udžbenika.

                  

                                          Čl. 19.

Studentima se ne može izdati uvjerenje o diplomiranju dok se ne razduže sa publikacijama iz Biblioteke.

 

Katalozi Biblioteke

Do 2004. godine Biblioteka je automatizovala samo katalošku obradu građe ,  tj. unos podataka o fondu Biblioteke rađen je u lokalnu bazu po programu CDS/ISIS u MMARC formatu. Ova baza dostupna je samo off-line.

Od 2004. Biblioteka koristi programsku opremu COBISS. Implementiran je modul COBISS/Katalogizacija, i u lokalnoj bazi postoji oko 4.700 zapisa. On-line katlog, tj. lokalna baza Biblioteke dostupna je za pretraživanje na veb adresi: http://vbcg.vbcg.me/cobiss/

 

Radno vrijeme

Radno vrijeme čitaonice

ponedeljak-petak

8,00-20,00 h

 

Informacije i posuđivanje bibliotečke rađe

ponedeljak-petak

8,00-20,00 h

 

KORISNI LINKOVI

www.pronadjipravo.com- koristan sajt za sve koje interesuje pravo

http://vbs.nbs.bg.ac.yu- elektronski katalog velikog broja biblioteka u Srbiji     

http://www.nsk.hr- elektronski katalog velikog broja biblioteka u Hrvatskoj

http://www.izum.si-elektronski katalog slovenačkih biblioteka

http://www.cobiss.ba-elektronski katalog biblioteka u BiH

http://www.nubsk.edu.mk.cobiss-elektronski kataog biblioteka u Makedoniji

http://www.knjigainfo.com-sajt o domaćom izdavačima, distributerima, štamparijama, bibliotekama, knjižarama, antikvarnicama

 

Baze podataka dostupne crnogorskoj akademskoj zajednici

Baze podataka EBSCO

EBSCO je najveći američki «agregator» odnosno provajder baza podataka i elektronskih izvora u punom tekstu. Obuhvata oko 50 različitih elektronskih izvora. Obuhvata preko 3.000 časopisa u punom tekstu (361 časopis iz oblasti prava) i oko 1.300 novina, magazina, priručnika. Trenutno je dostupno 10 baza podataka iz društvenih nauka i medicine.

Baze su u slobodnom pristupu i nalaze se na sajtu Univerziteta Crne Gore, koji je i izvršio pretplatu za članove naše akademske zajednice na ove baze, http://ucg.ac.me, ili direktno na sajtu http://www.ebscohost.com

Baza Lexis Nexis Academic je na adresi: www.lexisnexis.com/

 

Baze u slobodnom pristupu

DOAJ-Direktory  of Open Acces Journals (sadrži 53 časopisa iz oblasti prava u punom tekstu)

http://www.doaj.org

CELEX-Baza pravnih izvora Evropske unije. Baza koja u potpunosti sadrži u punom tekstu službena dokumenta, zakonodavstvo i sudsku praksu Evropske unije

http://europa.eu.int/celex/

 

ODS-Official documents of the United Nations. Baza sadrži oko 800.000 službena dokumenta Ujedinjenih nacija od 1993. godine do danas, od koji je većina dostupna na 6 svjetskih jezika.

http://documents.un.org

 

Pravni fakulteti u svijetu

http://www.mlrc.org.mk/pr_fak.htm

 

Interesantni sajtovi

Centar za unapređenje pravnih studija

http://www.cups.org.yu

Knjige i časopisi u eelektronskom obliku iz raznih oblasti

http://www.gutemberg.org


Ispitna literatura

Potražite popis ispitne literature

Odaberite mrežnu stranicu  web: www.pravni.net
Koristeći se ponuđenim menijem izaberite

Osnovne studije> (godinu studija, primjer) > Prva godina > Predmeti i literatura
(Primjer: Predmet Opšta teorija države i prava) > Preuzmi fajl. Izaberite sa popisa literature kao primjer knjigu John Ralws: Teorija pravde
Kako biste utvrdili postoji  li u biblioteci Pravnog fakulteta navedena publikacija otvorite web stranicu http://vbcg.vbcg.me/cobiss (Virtuelna biblioteka Crne Gore) i izaberite bazu Pravni fakultet, Podgorica. Pretražite elektronski katalog biblioteke po autoru ili naslovu publikacije, ali i po drugim parametrima. Ako biblioteka posjeduje publikaciju možete je posuditi u biblioteci.
Ako biblioteka ne posjeduje traženu publikaciju na istoj web stranici izaberite bazu «Uzajamna bibliografski-kataloška baza podataka COBIB.CG» kako biste vidjeli da li neka druga biblioteka u Crnoj Gori posjeduje tu publikaciju. Ako pronađete da neka biblioteka posjeduje traženu publikaciju morate je posuditi u toj biblioteci.
Takođe za pronalaženje potrebne literatute možete kotistiti neki od «korisnih linkova» navedenih na stranici www.pravni.net Fakultet > Službe >BibliotekaNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.