Pravni fakultet

Konkurs za upis na doktorske studije Univerziteta Crne Gore - II upisni rok
Prijava na konkurs za upis na doktorske studije na Pravnom fakultetu UCG za studijsku 2021/22. godinu u II upisnom roku, podnosiće se od 30. novembra do 03. decembra 2021. godine do 14h, na šalteru studentske službe.

 

                               NAZIV

   STUDIJSKOG PROGRAMA/SMJER

      BROJ STUDENATA

 

PRAVNE NAUKE/ GRAĐANSKO PRAVO

1

 Kandidati uz svojeručno potpisan formular za Prijavu za upis na doktorske studije Univerziteta Crne Gore (dobija se na šalteru), podnose i:

 • diplomu (original ili ovjerenu kopiju) o stečenom akademskom nazivu magistra iz oblasti pravnih nauka/odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija, nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita iz oblasti pravnih nauka,
 • uvjerenje o položenim ispitima na magistarskom/master studijskom programu,
 • izvod iz matične knjige rođenih i
 • dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika.

Pravo prijave na konkurs za upis na doktorske studije imaju kandidati koji su stekli diplomu akademskog naziva magistra/mastera iz oblasti pravnih nauka/ odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija, nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita iz oblasti pravnih nauka.

Doktorske studije traju tri studijske godine (šest semestara), odnosno obim studijskog programa ovih studija iznosi 180 ECTS kredita.

Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova. 

Za upis na doktorske studije neophodno je znanje jednog svjetskog jezika na nivou B2, u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike.

Stranac se može upisati na studijski program doktorskih studija pod istim uslovima kao i crnogorski državljanin, uz prethodno priznavanje inostrane obrazovne isprave ranije završenog ciklusa/stepena/nivoa studija, koja je uslov za upis.

Upis se vrši na konkurentskoj osnovi u skladu sa prosječnom ocjenom na prethodnom nivou studija, nakon sprovedenog postupka rangiranja. Kandidati sa istom prosječnom ocjenom imaju pravo upisa pod jednakim uslovima. Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u predviđenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo, a umjesto njega pravo na upis stiče sljedeći kvalifikovani kandidat na rang listi.

Postupak rangiranja sprovodi Komisija za doktorske studije Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore. Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno sproveden, ima pravo prigovora Vijeću organizacione jedinice u roku od 48h od trenutka objavljivanja rang liste. Vijeće je dužno da odluku o prigovoru donese najkasnije 7 dana od dana objavljivanja rang liste. Odluka Vijeća je konačna. Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u predviđenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo, a umjesto njega pravo na upis stiče sljedeći kvalifikovani kandidat na rang listi.

 

U nastavku slijedi tekst Konkursa 

Konkurs za upis na doktorske studije Univerziteta Crne Gore - II upisni rok

Na osnovu člana 98 Zakona o visokom obrazovanju (Službeni list Crne Gore, br. 44/14, 52/14, 47/15, 40/16, 42/17, 71/17, 55/18, 3/19, 17/19, 47/19, 72/19, 74/20 i 104/21), člana 136 Statuta Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG, br. 337 - posebno izdanje, 2015. god.), člana 27 Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG, br. 447, 2018. god.) i člana 7 Pravila doktorskih studija (Bilten UCG, br. 513, 2020. god.), a u vezi sa Odlukama Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 02–301/1, od 8. 9. 2021. god, i br. 02–301/2-1, od 29. 9. 2021. god, Centar za doktorske studije Univerziteta Crne Gore raspisuje

KONKURS

ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE

UNIVERZITETA CRNE GORE

za studijsku 2021/2022. Godinu

- II upisni rok -

 

 1. Broj kandidata i visina školarine:

Broj studenata za upis na doktorske studije u II upisnom roku, za studijsku 2021/2022. godinu, u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, br. 02-301/1, od 8. 9. 2021. godine, i rezultatima I upisnog roka, na sljedećim organizacionim jedinicama i studijskim programima Univerziteta Crne Gore:

ORGANIZACIONA JEDINICA UCG

NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA

BROJ STUDENATA ZA UPIS

NA DOKTORSKE STUDIJE

9.  PRAVNI FAKULTET

1

Pravne nauke

1

     

 

Visina školarine na doktorskim studijama, za studente upisane studijske 2021/2022. godine, je utvrđena Odlukom Upravnog odbora, broj 02–301/2-1, od 29.09.2021. godine, i iznosi 250.00 eura po semestru za sve studijske programe.

 

 1. Uslovi upisa:

Pravo prijave na konkurs za upis na doktorske studije imaju kandidati koji su stekli diplomu akademskog naziva magistra/mastera iz odgovarajuće oblasti nauka/umjetnosti, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija, nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita.

Doktorske studije traju tri studijske godine (šest semestara), odnosno obim studijskog programa ovih studija iznosi 180 ECTS kredita.

Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova. 

Za upis na doktorske studije neophodno je znanje jednog svjetskog jezika na nivou B2, u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike.

Stranac se može upisati na studijski program doktorskih studija pod istim uslovima kao i crnogorski državljanin, uz prethodno priznavanje inostrane obrazovne isprave ranije završenog ciklusa/stepena/nivoa studija, koja je uslov za upis.

Upis se vrši na konkurentskoj osnovi u skladu sa prosječnom ocjenom na prethodnom nivou studija, nakon sprovedenog postupka rangiranja. Kandidati sa istom prosječnom ocjenom imaju pravo upisa pod jednakim uslovima. Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u predviđenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo, a umjesto njega pravo na upis stiče sljedeći kvalifikovani kandidat na rang listi.

 1. Dokazi:

Kandidat podnosi:

 • diplomu (original ili ovjerenu kopiju) o stečenom akademskom nazivu magistra iz odgovarajuće oblasti nauka/umjetnosti, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija, nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita,
 • uvjerenje o položenim ispitima na magistarskom/master studijskom programu,
 • izvod iz matične knjige rođenih i
 • dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika.
 1. Rokovi za upis:

Prijavu sa odgovarajućim dokazima kandidati podnose organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore zaključno sa 3. 12. 2021. godine (do 14h).

Postupak rangiranja sprovodi Komisija za doktorske studije na organizacionoj jedinici Univerziteta. Kandidat koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno sproveden, ima pravo prigovora Vijeću organizacione jedinice u roku od 48h od trenutka objavljivanja rang liste. Vijeće je dužno da odluku o prigovoru donese najkasnije 7 dana od dana objavljivanja rang liste. Odluka Vijeća je konačna. Kandidat koji je ostvario pravo na upis, a u predviđenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo, a umjesto njega pravo na upis stiče sljedeći kvalifikovani kandidat na rang listi.

Broj posjeta : 144

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.