Master radovi izloženi u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.
Master rad pod naslovom „Sloboda misli, savjesti i vjeroispovijesti u vezi sa slobodom okupljanja sa posebnim osvrtom na Crnu Goru«, magistranda Danila Pajovića, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore

 

Master rad podnaslovom“Susjedsko pravo zahtijevati od susjeda da ne upotrebljava nepokretnost u određenom pravcu“, studenta Rista Popovića, pod mentorstvom, doc.dr Draginje Vuksanović Stanković, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

 

Master rad podnaslovom“Predmet i pravna dejstva bračnog ugovora“, studentkinje Milice Mitrović, pod mentorstvom, doc.dr Draginje Vuksanović Stanković, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

 

Master rad podnaslovom “Ugovor o osiguranju od odgovornosti usljed ljekarske greške“, studentkinje Maje Doderović, pod mentorstvom, doc.dr Velibora Koraća, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore

 

Master rad pod naslovom “Pravno-politički aspekti evropskih integracionih procesa od Zenovog kosmopolisa do Evropske unije“, studenta Radovana Radonjića„ izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

 Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

 

Master rad pod naslovom „Pravo na pravično suđenje-Crna Gora i praksa Evropskog suda za ljudska prava«, magistrantkinje Senije Mazić, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore

1. Master rad podnaslovom“Pravni i sociološki aspekti nasilja u porodici«, studentkinje Ivone Gojković „ izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

 Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

 2. Master radpod naslovom “Usaglašene prakse kao prepreka slobodi konkurencije na unutrašnjem tržištu Evropske unije«, studentkinje Nikoline Tomović, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

 Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

3. Master radpod naslovom “Pravne implikacije odluke schrems II suda pravde Evropske unije na poslovanje stranih privrednih društava u Evropskoj uniji«, studentkinje Ive Rolović, pod mentorstvom, prof.dr Anete Spaić«, studentkinje Ive Rolović, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

4. Master rad pod naslovom„Institut povrata u krivičnom pravu Crne Gore«, studentkinje Andree Pepeljak, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

 

  1. Master rad pod naslovom“ Neposredno dejstvo direktiva u pravu Evropske unije«, studentkinje Zerine Bosović, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore. 

  1. Master rad pod naslovom “Istraživanje prakse sudova u procesuiranju krivičnog djela nasilja u porodici u Crnoj Gori«, studenta Mustafe Grbovića, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

  1. Master rad pod naslovom“Krivičnopravna reakcija na organizovani kriminalitet«, studenta Nikole Gogića, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

 Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore. 

  1. Master rad pod naslovom„Odnos optužbe i presude„ magistrantkinje Vanje Vujović, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore

 

Master rad magistrantkinje Marijane Radović pod naslovom „Razvod braka na osnovu sporazuma, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG. 

 Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore 

 

Master rad magistrantkinje Nede Vuksanović pod naslovom „Pravna priroda ugovora o doživotnom izdržavanju sa osvrtom na ugovor o nasleđivanju“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

Master rad magistrandaJakše Vukovićapod naslovom „Ugovor o doživotnom izdržavanju u sudskoj i notarskoj praksi“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

Master rad magistrantkinje Milene Pavićević pod naslovom „Zaštita državine u Crnoj Gori„ izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

Master rad magistrantkinjeJele Jokanović pod naslovom „Starateljstvo nad licima lišenim poslovne sposobnosti – pravna regulativa i sudska praksa„ izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

Primjedbe na master radove se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore

 

Master rad magistrantkinje Azre Međedović pod naslovom „Sporazum o priznanju krivice i načelo pravičnosti krivičnog postupka“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore

 

Master rad magistrantkinje Dajane Drljević pod nazivom „Zaštita kolektivnih interesa potrošača u pravu Evropske unije, sa posebnim osvrtom na pravo Crne Gore“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore

 

Master rad magistranda Milije Rašovića pod nazivom „Pravni položaj i zaštita ličnih podataka na osnovu člana 8 Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

 Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore

 

Master rad magistrantkinje Biljane Bulajić pod nazivom „Oblici tretmana u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija Crne Gore s posebnim osvrtom na osuđenički rad“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

Primjedba na master rad se može dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore

 
Master rad magistrantkinje Aleksandre Vukčević pod nazivom „Zaštita jezika nacionalnih manjina u Crnoj Gori u skladu sa Okvirnom konvencijom za zaštitu nacionalnih manjina“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

 Primjedba na master rad se može dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore

 
Master rad magistranda Lazara Saveljića pod nazivom „Rad i nasleđe Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

Primjedba na master rad se može dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore

  
Master rad magistrantkinje Nine Lalatović pod nazivom „Tužba vlasnika za povraćaj stvari s posebnim osvrtom na pravo Crne Gore“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

Primjedba na master rad se može dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore

Master rad magistrantkinje Jelene Brajković pod nazivom „Načelo tajnosti u arbitražnom postupku“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

 Primjedba na master rad se može dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore

 

Master rad magistranda Đorđija Drinčića pod nazivom „Pravičnost postupka po članu 6 Evropske konvencije  o ljudskim pravima u odnosu na Crnu Goru“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

Primjedba na master rad se može dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore

 

Master rad magistrantkinje Marijane Nedović Radulović pod nazivom „Osnovne karakteristike Lisabonskog sporazuma kao osnova za uređenje Evropske unije“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

Primjedba na master rad se može dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore

 

Master rad magistrantkinje Jelene Tomašević pod nazivom „Pravo na nepristrasan sud u krivičnom postupku, sa posebnim osvrtom na praksu crnogorskih sudova“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG. 

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore. 

 

Master rad magistrantkinje Anđele Miličković pod nazivom „Pravo na život i njegova ograničenja, sa posebnim osvrtom na pravni sistem u Crnoj Gori“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG. 

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore. 

 

Master rad Miloša Lalevića pod nazivom „Specifičnosti i izazovi u ostvarivanju prava na rad sportista“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG. 

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore. 

 

Master rad Predraga Đikanovića pod nazivom „Mjere upozorenja i krivično zakonodavstvo Crne Gore“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG. 

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

 

Master rad Admira Kurpejovića pod nazivom „Bezbjednosni aspekt učestvovanja u stranim oružanim formacijama“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG. 

 Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore. 

 

Master rad Anje Milačić pod nazivom „Naknada nematerijalne štete zbog povrede časti i ugleda fizičkih lica putem medija“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG. 

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Vijeću Pravnog fakulteta u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore. 

 

Master rad Milene Aćimić pod nazivom „Međunarodno-pravni standardi o nasilju u porodici i njihova primjena u Crnoj Gori“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore

 


Master rad Simone Jovanović pod nazivom „Komparativna analiza istrage u krivičnoprocesnom zakonodavstvu Crne Gore i Francuske“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.

 

Master rad Darka Bulatovića pod naslovom „Svojina kao društvena funkcija“, izložen je u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Biblioteci pravnih i političkih nauka Pravnog fakulteta UCG.

 Primjedbe na master rad se mogu dostaviti Komisiji za ocjenu master rada u roku od 7 dana od dana isticanja obavještenja na sajtu Pravnog fakulteta i sajtu Univerziteta Crne Gore.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.