Elektrotehnički fakultet, 12.06.2019

Dekan Veljović: Studenti Elektrotehničkog fakulteta UCG imaju praksu u najznačajnijim crnogorskim kompanijamaFoto studenata: Dejan Kalezić 

Dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Zoran Veljović kaže da je osnovna misija ovog fakulteta obrazovanje kadrova koji će biti pripremljeni za "tržišnu utakmicu" i zahtjeve domaćih i međunarodnih poslodavaca.

“Sve naImageše aktivnosti su podređene ovom cilju, tako da studenti Elektrotehničkog fakulteta imaju priliku pohađanja atraktivnih i potpuno modernizovanih akademskih studijskih programa: Energetike i automatike; Elektronike, telekomunkacije i računara, kao i studijskog programa Primijenjenog računarstva”, kazao je dekan Veljović.

Sa njim smo razgovarali o konkurentnosti studenata i na međunarodnom tržištu, alumni asocijaciji ovog fakulteta, praksi studenata i naučnoistraživačkim aktivnostima fakulteta.

UCG: Koliko su studenti Elektrotehničkog fakulteta konkurentni na međunarodnom tržištu?

DEKAN VELJOVIĆ: Studira se po evropskom sistemu 3+2+3, a reakreditacijom studijskih programa iz 2017. godine, nastavni planovi i programi su dopunjeni novim predmetima, kojima su uvažene savremene i napredne teme iz oblasti elektrotehnike i računarstva. Takođe, stalna stremljenja za nabavkom nove- visokosofisticirane laboratorijske opreme, obezbjeđivanje mogućnosti stručne prakse studentima, te njihovo involviranje u međunarodne projekte koji se realizuju na Fakultetu, predstavljaju mehanizme osposobljavanja naših studenata i podizanja nivoa njihove konkurentnosti.

UCG: U kojim kompanijama je otvorena mogućnost stručne prakse za studente ETF-a, u sticanju praktičnih znanja i vještina?

DEKAN VELJOVIĆ: Pridajući značaj stručnoj praksi, koju vidimo kao sjajnu priliku za nadogradnju vještina naših studenata, Elektrotehnički fakultet je uspostavio saradnju sa najznačajnijim crnogorskim kompanijama, čiji portfolio djelatnosti uključuje: energetiku, informaciono-komunikacione tehnologije i računarstvo. Na spisku kompanija u kojima studenti Elektrotehničkog fakulteta mogu sprovoditi stručnu praksu su: Elektroprivreda Crne Gore, Crnogorski telekom, Crnogorski elektroprenosni sistem, Agencija za telekomunikacije i poštansku djelatnost, Crnogorski elektrodistributivni sistem i sl. Radi se o veoma respektabilnim kompanijama koje pružaju najveće mogućnosti za usvajanje odgovarajućih vještina. Fakultet kontinuirano radi i spreman je da proširi saradnju na polju obavljanja stručne prakse u budućnosti sa još većim brojem kompanija.

UCG: Elektrotehnički fakultet održava sponu sa alumnistima svoga fakulteta. Šta je proizašlo iz saradnje sa nekadašnjim studentima vašeg fakulteta?

DEKAN VELJOVIĆ: Već duže vrijeme postoji registrovano udruženje alumnista Elektrotehničkog fakulteta, koje pospješuje razmjenu informacija sa bivšim studentima Fakulteta o svim važnim aspektima elektrotehničke struke. Iako bi aktivnosti mogle biti na višem nivou, saradnja sa alumnistima pomaže posebno u prilagođavanju nastavnih planova potrebama tržišta.

UCG: Veliki je broj konkursa koji su dostupni studentima zahvaljujući saradnji Fakulteta na međunarodnom nivou. Za koje programe mobilnosti i međuanrodne razmjene studenti pokazuju najviše interesovanja?

DEKAN VELJOVIĆ: U posljednje vrijeme povećan je interes studenata za ostvarivanje međunarodne mobilnosti po različitim programima. Posebno interesanta pokazala se ljetnja škola koju organizuje kompanija Ericsson Nikola Tesla iz Zagreba, koja okuplja veliki broj studenata završnih godina studija iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Učešće studenata našeg Fakulteta na ovoj školi, na kojoj se tokom šest nedjelja rada razvijaju konkretna inovativna rješenja rezultat je višegodišnje uspješne saradnje Elektrotehničkog fakulteta sa ovom renomiranom kompanijom.

UCG: Kad je riječ o naučnoistraživačkoj aktivnosti, ETF je nosilac brojnih projekata...

DEKAN VELJOVIĆ: Intenzivne i plodne naučnoistraživačke aktivnosti posebno doprinose renomeu Elektrotehničkog fakulteta. Sa ponosom ističem veliki broj publikovanih radova u eminentnim naučnim časopisima, koji naš nastavni kadar čine veoma prepoznatljivim u evropskim i svjetskim okvirima. Kao direktna posljedica toga, Elektrotehnički fakultet je rado viđen partner na projektima. Do sada smo učestvovali u brojnim domaćim i međunarodnim projektima, a benefiti od toga su višestruki: uticaj na podizanje rejtinga Fakulteta, ali i Univerziteta Crne Gore, nastavni kadar je na izvoru najnovijih informacija, koje plasiraju studentima; studenti, kroz učešće na projektima, imaju najbolju priliku da uče i savladavaju realne probleme u precizno definisanim vremenskim okvirima. Dakle, učešće na projektima je bilo i biće strateško opredjeljenje Elektrotehničkog fakulteta.

UCG: Na Elektrotehničkom fakultetu su rekonstruisane laboratorije za osnove elektrotehnike, elektroniku, električna mjerenja i elektrotehničke materijale. Koliki progres je ostvaren u domenu kvalitetnije nastave na Fakultetu?

DEKAN VELJOVIĆ: Ako imate referentan nastavni kadar, kao što ga ima Elektrotehnički fakultet, i ako imate kvalitetne studente, kao što ih ima Elektrotehnički fakultet, onda ulaganje u infrastrukturu i poboljšanje radnih uslova može biti samo dodatni stimulans za još veću posvećenost obje strane, pa rezultati ne mogu izostati. Sa velikim zadovoljstvom mogu konstatovati da su navedenim investicijama stvoreni svi preduslovi da se nastavni proces iz nekoliko ključnih-bazičnih naučnih disciplina odvija na kvalitetan način.

 

https://www.cdm.me/drustvo/rezultati-ne-izostaju-kada-imate-studente-kao-sto-ih-ima-etf/

http://www.antenam.net/drustvo/123221-veljovic-studenti-elektrotehnickog-fakulteta-imaju-praksu-u-najznacajnijim-crnogorskim-kompanijama

https://www.aktuelno.me/crna-gora/veljovic-studenti-etf-imaju-praksu-u-najznacajnijim-crnogorskim-kompanijama/

 

Broj posjeta : 1478