Pomorski fakultet Kotor

Konačne rang liste kandidata prijavljenih na konkurs i obavještenje o upisu u prvu godinu studija studijske 2021/22. godine - treći upisni rok
Konačne rang liste kandidata prijavljenih na konkurs i obavještenje o upisu u prvu godinu studija studijske 2021/22. godine - treći upisni rok

U prilogu se nalaze konačne rang liste kandidata prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija - prvi upisni rok, Jul, 2021. godine.

VAŽNO: 

Upis kandidata u II upisnom roku vršiće se u ponedeljak, 06. septembra od 09 do13 h u prostorijama studentske službe.

 

Za upis je potrebno:

1.Indeks (popunjena prva strana);

2.Jedan popunjen i potpisan prijavni list ( ŠV-20 obrazac);

3.Dvije slike (u boji  formata  3x4.5 cm) sa potpisom studenta ispod slike;

4.Ljekarsko uvjerenje za pomorce za upis na fakultet koje izdaje Dom zdravlja Kotor, Podgorica, Bar i Herceg Novi za studijske programe: Nautika i Pomorski saobraćaj, Brodomašinstvo i Pomorska elektrotehnika;

4.Uplata na žiro račun SOPF-a   510-89423-73, svrha  uplate  -  Studentski samodoprinos - u  iznosu  od  6,00 €;

5.Strani državljani, su u obavezi da za priznavanje inostrane diplome uplate 50€  na ime “Administrativne  takse “   na žiro račun 832-3161080-65, svrha uplate -  priznavanje  inostrane  obrazovne  isprave.

 

POSEBNA NAPOMENA: Kandidati koji su aplicirali elektronskim putem, prilikom upisa, pored gore navedenih dokumenata, dužni su priložiti originalna dokumenta i to:

  • originalnu diplomu o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu,
  • originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uvjerenje o državljanstvu,
  • diplomu “Luča” ili ekvivalentnu diplomu,
  • diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom takmičenju srednjoškolaca, organizovanom od strane ministarstva nadležnog za prosvjetu i nauku ili takmičenju većeg ranga.

Ukoliko se kandidat  ne upiše u datom vremenskom roku neće biti upisan, odnosno smatraće se da je odustao od upisa.

 

Dokumenti

Broj posjeta : 555