Pomorski fakultet Kotor, 05.06.2019

Javna odbrana polaznih istrazivanja doktorske disertacije kandidata mr Miroslava Vukičevića



X

Pomorski fakultet Kotor Univerziteta Crne Gore daje sljedeće

OBAVJEŠTENJE

Da će mr Miroslav Vukičević, saradnik u nastavi na Pomorskom fakultetu Kotor javno braniti polazna istraživanja  u okviru prijavljene teme doktorske disertacije pod nazivom  „Metodologija smanjenja uticaja katalitičkih ostataka  na trajnost prstenova  sporohodnih brodskih motora“ .

Kandidat će svoje izlaganje obaviti pred Komisijom za ocjenu podobnosti teze i kandidata u sastavu:

-  Dr Lazo Vujović, red. prof. Pomorskog fakulteta Kotor, Univerziteta Crne Gore, predsjednik,

-  Dr Špiro Ivošević, van. prof. Pomorskog fakulteta Kotor, Univerziteta Crne Gore, član,

-  Dr Nikola Račić, red. prof. Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, mentor.

Javna odbrana će se održati dana 10. juna 2019. godine, ponedjeljak, sa početkom u 15,00 časova u Sali za sjednice Pomorskog fakulteta Kotor.

Pomorski fakultet Kotor
Doktorske studije
Broj posjeta : 100