Pomorski fakultet Kotor, 09.07.2019

Prijave za upis - II upisni rok 2019/20.X

Prijave na konkurs za upis na osnovnim studijama na Pomorskom fakultetu Kotor za studijsku 2019/20. godinu date su u prilogu ispod.

PRIJAVE JE POTREBNO POPUNITI ČITKO.

1 - PODACI O KANDIDATU, potrebno je unijeti čitko Ime i prezime, Ime jednog roditelja, Datum, mjesec, godinu i mjesto rođenja, Jedinstveni matični broj, Adresu stanovanja, Broj telefona i Email adresu.

2 - PODACI O ZAVRŠENOJ SREDNJOJ ŠKOLI, potrebno je unijeti čitko naziv završene četvorogodišnje srednje škole i mjesto, Godinu upisa i godina završetka škole.

3 - PODACI O USPJEHU, potrebno je unijeti čitko srednju ocjenu o završenom prvom, drugom, trećem i četvrtom razredu, ocjena na maturskom i stručnomispitu (ovdje se treba naglasiti ako je kandidat završio eksternu maturu i upisati njenu ocjenu), ocjene u trećem i četvrtom razredu iz dva predmeta: Matematike i Engleskog jezika.

4 - PODACI O ODVOJENIM NAGRADAMA, potrebno je unijeti čitko nagrade prvog i drugog mjesta iz predmeta koje su za opšti interes daljeg školovanja.

5 - PRILOŽENA DOKUMENTA, potrebno je označiti ili zaokružiti šta je dostavljeno uz prijavu koju prilažete, da li su dokumenta Original ili Duplikati (ako su i jedno i drugo potrebno je selektovati i jedno i drugo).

Zatim je potrebno unijeti mjesto i datum, kao i svojeručnog potpisa kandidata za upis. Na samom dnu imate potpis sa kojim izjavljujete da ste dokumenta predali na Pomorskom fakultetu Kotor u svrhu upisa na osnovnim studijama za studijsku 2019/20. godinu.

Od ove studijske 2019/20. godine, kandidat je potrebno da popuni i Obrazac za davanje saglasnosti za dostavljanje informacija od značaja za studente. Potrebno je čitko: Naziv univerzitetske jedinice (Pomorski fakultet Kotor), Ime i prezime kandidata, Naziv studijskog programa (Nautika i pomorski saobraćaj / Brodomašinstvo / Pomorska elektrotehnika / Menadžment u pomorstvu i logistika), Završenu srednju školu, Email kandidata i Kontakt telefon kandidata. Ako je  Kandidat saglasan da mu se informacije dostavljaju na mejl i na telefonu potrebno je čekirati ček boks koji je predviđen za to.

PRIJAVE ZA UPIS BM, 2 ROK, 09.07.2019.pdf

PRIJAVE ZA UPIS PE, 2ROK, 09.07.2019.pdf

PRIJAVE ZA UPIS MPL, 2ROK, 09.07.2019.pdf

OBRAZAC ZA DAVANJE SAGLASNOSTI - DOSTAVLJANJE INFORMACIJA OD ZNAČAJA ZA STUDENTE.pdf

Broj posjeta : 807