Pomorski fakultet Kotor, 12.10.2020

Konkurs za upis na specijalističke studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2020/21. godinu - II upisni rokX

UPRAVNI ODBOR UNIVERZITETA CRNE GORE

 

raspisuje

KONKURS ZA UPIS NA SPECIJALISTIČKE STUDIJE UNIVERZITETA CRNE GORE ZA STUDIJSKU 2020/21.GODINU

(II upisni rok)

 

  

NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE / STUDIJSKOG PROGRAMA  

 BROJ STUDENATA

 

 1. ARHITEKTONSKI FAKULTET  

29

 Arhitektura-Projektantski  

14

 Arhitektura-Urbanistički  

15

 2. BIOTEHNIČKI FAKULTET 

90

 Voćarstvo i vinogradarstvo  

13

 Ratarstvo i povrtarstvo  

15

 Zaštita bilja  

13

 Stočarstvo  

12

 Rasadničarstvo  

19

 Kontinentalno voćarstvo i ljekovito bilje  

18

 3. EKONOMSKI FAKULTET  

61

 Menadžment  

61

 4. ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET  

220

 Energetika i automatika  

68

 Elektronika, telekomunikacije i računari  

77

 Primijenjeno računarstvo  

75

 5. FAKULTET DRAMSKIH UMJETNOSTI  

15

 Režija  

6

 Dramaturgija  

5

 Produkcija  

4

 6. FAKULTET LIKOVNIH UMJETNOSTI  

7

 Slikarstvo  

3

 Vajarstvo  

1

 Grafika  

2

 Grafički dizajn  

1

 7. FAKULTET POLITIČKIH NAUKA  

105

 Politikologija  

17

 Socijalna politika i socijalni rad  

25

 Međunarodni odnosi  

20

 Novinarstvo  

21

 Evropske studije  

22

 8. POMORSKI FAKULTET  

68

 Pomorske nauke  

41

 Menadžment u pomorstvu  

27

 9. FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE  

39

 Fizička kultura  

15

 Sport i fitnes  

10

 Sportski menadžment  

14

 10. FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO

106

 Turizam  

73

 Hotelijerstvo  

33

 11. FILOLOŠKI FAKULTET  

215

 Crnogorski jezik i južnoslovenske književnosti  

29

 Srpski jezik i južnoslovenske književnosti   

26

 Engleski jezik i književnost –prosvjetno pedagoški  

46

 Engleski jezik i književnost-književno prevođenje  

13

 Italijanski jezik i književnost  

25

 Ruski jezik i književnost  

24

 Francuski jezik i književnost  

25

 Njemački jezik i književnost  

27

 12. FILOZOFSKI FAKULTET  

43

 Sociologija  

23

 Istorija  

3

 Geografija  

8

 Psihologija  

9

 13. GRAĐEVINSKI FAKULTET  

90

 Građevinarstvo  

 

 Konstruktivni  

22

 Saobraćajni  

20

 Menadžment i tehnologija građenja  

7

 Geotehnika  

8

 Menadžment u građevinarstvu  

33

 14. MAŠINSKI FAKULTET  

32

 Mašinstvo  

20

 Drumski saobraćaj  

12

 15. MEDICINSKI FAKULTET  

23

 Primijenjena fizioterapija  

20

 Zdravstvena njega  

3

 16. METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET  

82

 Metalurgija  

19

 Hemijska tehnologija  

26

 Zaštita životne sredine  

37

 17. MUZIČKA AKADEMIJA  

19

 Opšta muzička pedagogija  

3

 Klavir  

4

 Gitara  

1

 Gudački instrumenti  

5

 Duvački instrumenti  

5

 Harmonika  

1

 18. PRAVNI FAKULTET  

51

 Pravne nauke- Međunarodno-pravni  

20

 Pravne nauke- Istorijsko-pravni  

26

 Kriminalističko suprotstavljanje savremenim oblicima kriminaliteta  

5

 19. PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET  

142

 Matematika  

24

 Matematika i računarske nauke  

9

 Računarske nauke  

20

 Fizika  

25

 Biologija - ekologija  

16

 Eksperimentalna biologija i biotehnologija   

11

 Nastava biologije  

13

 Računarstvo i informacione tehnologije  

24

UKUPNO

1427

 

Radi implementacije principa afirmativne akcije ukupan broj mjesta za svaki studijski program povećava se za 1 %.

Pravo prijave na konkurs za upis na specijalističke studije imaju kandidati sa završenim osnovnim studijama obima najmanje 180 ECTS kredita, iz odgovarajuće oblasti nauka ili umjetnosti, a koji su osnovne studije započeli prije studijske 2017/18. godine, u skladu sa zakonom.

Stranac ima pravo upisa pod jednakim uslovima kao i crnogorski državljanin.

Upis se vrši na konkurentskoj osnovi u skladu sa prosječnom ocjenom ostvarenom na osnovnim studijama, nakon sprovedenog postupka rangiranja. Kandidati sa istom prosječnom ocjenom imaju pravo upisa pod jednakim uslovima.

Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i dokaze o ispunjenosti uslova.

Prijave na konkurs se predaju studentskim službama organizacionih jedinica 12. oktobra 2020. godine.

Uz prijavu za upis, kandidati podnose original diplomu o završenim osnovnim studijama, odnosno uvjerenje o završenim osnovnim studijama, uz dokaz o aktivnom

znanju jednog svjetskog jezika (odgovarajući sertifikat ili uvjerenje o položenim ispitima na osnovnim studijama).

 

Upis kandidata izvršiće se zaključno sa 14. oktobrom 2020. godine.

Upis na specijalističke studije Univerziteta Crne Gore bliže je uređen Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama.

Pravila su objavljena na internet stranici Univerziteta  Crne Gore: www.ucg.ac.me.

Specijalističke studije se organizuju isključivo kao samofinansirajuće.

Visina naknade za studiranje na specijalističkim studiajma je utvrđena odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore br. 02-213/2  od 17.09.2020. godine.

Broj posjeta : 119