Pomorski fakultet Kotor

Master rad/ Dragana Milošević/ Pomorski fakultet Kotor
Pomorski fakultet Kotor na osnovu čl. 27. st. 4. Pravila studiranja na postdiplomskim studijama daje slijedeće

 

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

 

Master rad » Primjena poslovnih strategija za postizanje konkurentne prednosti marina u Crnoj Gori«  Dragane Milošević, studijski program Menadžment u pomorstvu, nalazi se u Centralnoj univerzitetskoj biblioteci i Pomorskoj biblioteci na uvid  javnosti.

 

Eventualne primjedbe na master rad podnose se  Pomorskom fakultetu Kotor u roku od  7  dana od dana isticanja ovog obavještenja.

 

 

 

 

                                                      POMORSKI FAKULTET KOTOR

                                                 POSTDIPLOMSKE MASTER

                                                                        STUDIJE

 

Broj posjeta : 67