Filozofski fakultet, 20.11.2017

“Filozofi” uvijek nađu svoje mjesto“Filozofi” uvijek nađu svoje mjesto

Studenti Filozofskog fakulteta nalaze svoje mjesto, osim u nastavnom procesu, i u svim sferama kulture, nauke, privrede, politike i ukupnog društvenog života. To je prednost na koju ukazuje dekan Fakulteta, prof.dr Goran Barović koji navodi da su studenti ovog Fakulteta svojim multidisciplinarnim obrazovanjem afirmisani kao izuzetno uspješni stručnjaci, ne samo u Crnoj Gori, nego i na širim međunarodnim relacijama. Sa njim smo razgovarali o praksi, međunarodnoj saradnji i kapacitetima Fakulteta u pružanju podrške studentima na njihovom putu ka budućim izabranim profesijama.

UCG: Koliko praksa na Fakultetu odgovora potrebama tržišta rada za pripremljenost studenata?

ImageBAROVIĆ: Filozofski fakultet primarno školuje nastavni kadar za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, a praktičnu nastavu u okviru metodičkih disciplina provodi u vrtićima, osnovnim i srednjim školama. Otvarajući studijske programe za pedagogiju i psihologiju broj institucija gdje naši studenti obavljaju praktičnu nastavu se znatno proširio na bolnice, specijalizovane ustanove, ustanove za djecu sa specijalnim potrebama, domove starih i sl. Implementacijom novog plana i programa studija, koji se realizuje od ove akademske godine, značajno će se i kvalitativno i kvantitativno povećati nivo znanja naših studenata.

UCG: Da li ste ostvarili saradnju sa obrazovnim institucijama, u pogledu praktične nastave?

BAROVIĆ: Upravo je u toku potpisivanje Ugovora o praktičnoj nastavi sa oko pedesetak institucija u Nikšiću, ali i širom Crne Gore u kojima će naši studenti imati priliku da svoja teorijska znanja, stečena tokom nastavnog procesa na fakultetu, prevedu u praksu. Ovakvim načinom rada će po završetku studija biti znatno spremniji i sposobniji da sve ono što su naučili tokom studiranja, lakše i brže implementiraju u nastavni proces ili neki drugi vid aktivnosti za koji se opredijele.

UCG: Koliko prostorni kapaciteti odgavaraju potrebama studenata?

BAROVIĆ: Filozofski fakultet najveći dio svojih aktivnosti realizuje u zgradi koju dijeli sa Filološkim fakultetom i ima optimalne uslove za realizaciju nastavnog procesa. Naravno, uslovi uvijek mogu biti bolji i kvalitetniji. Za poboljšanje uslova, značajno bi pomoglo otvaranje dodatnih „računarskih“ učionica sa odgovarajućom internet konekcijom, ali i određenim softverskim paketima. Kvalitetan hardver uz odgovarajući softver otvara dodatne mogućnosti učenja na svim nivoima. Takođe, važan segment predstavljaju dostupnost relevantnim međunarodnim bazama podataka koju bi trebalo značajno proširiti u narednom periodu. Nedostatak koji je evidentan u posljednjih nekoliko godina je fiskulturna sala koju bi trebalo sanirati kako bi i dio nastavnog procesa vezanog za taj prostor bio podignut na najviši nivo.

UCG: Imate dosta dobru saradnju sa fakultetima iz regiona i iz cijele Evrope. Šta je ta saradnju pružila Fakultetu?

BAROVIĆ: Do sada je realizovano više Tempus i Erasmus + projekata iz kojih smo otvorili nove studijske programe, obogatili biblioteku, ali i osavremenili nastavni proces otvaranjem računarskih učionica sa savremenom opremom. Pojedini studijski programi u kontinuitetu rade na širenju mađunarodne saradnje, mobilnosti studenata, nastavnika i saradnika (pedagogija, sociologija, geografija), mada imamo i studijske programe koji  još uvijek taj segment rada nijesu uspjeli da podignu na viši nivo.

UCG: Filozofski fakultet je realizovao veliki broj nacionalnih i međunarodnih projekata. Možete li nam reći nešto više o FOSFIM I BESTSDI projektu koji su donijeli posebne benefite Fakultetu?

BAROVIĆ: Preko Tempus projekta FOSFIM, na našem fakultetu je otvoren master studij Inkluzivnog obrazovanja koji je tokom poslednje akreditacije Univerziteta Crne Gore prerastao u interdisciplinarni dvogodišnji studij koji se realizuje u partnerstvu sa Medicinskim fakultetom. Ovo je jedini ovakav studij koji se realizuje u zemljama okruženja, a rađen je po ugledu na tadašnji slovenčki model studija. BESTSDI je projekat koji još traje, a realizujemo ga sa 19 partnera iz Evrope i zemalja zapadnog Balkana. Specifični ciljevi projekta su razvijanje, testiranje i prilagođavanje novih nastavnih planova i programa, kurseva, materijala za učenje i alata u oblasti SDI. Pri tome postojeće nastavne i gegrafske, geodetske i geoinformatike studije u akademskim institucijama u regionu SB će se podići na viši nivo, prepoznajući prostorne podatke za savremeno društvo i njegov razvoj. Uključivanjem SDI koncepta i drugih savremenih koncepata zasnovanih na prostornim podacima i informacijama, studenti novih kurseva će imati mogućnost da efikasno pružaju prostorne podatke i usluge korisnicima SDI-a. Osim poboljšanja kurikuluma naš faklutet je dobio savremenu računarsku opremu sa pratećim sadržajima.

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print