Medicinski fakultet, 11.11.2020

Konkurs za upis na doktorske studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2020/2021. godinu



X

Na osnovu člana 98 Zakona o visokom obrazovanju („Službeni list Crne Gore“ br. 044/14, 052/14, 047/15, 040/16, 042/17), člana 136 Statuta Univerziteta Crne Gore (Bilten UCG broj 337-posebno izdanje) i člana 27 Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Univerziteta Crne Gore (Bilten broj 447, 2018. godina), a u vezi sa Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore broj 02–319, od 21.09.2020. godine i Odlukom Upravnog odbora broj 02-374/1, od 16.10.2020. godine, Centar za doktorske studije Univerziteta Crne Gore raspisuje

 

KONKURS

ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE

UNIVERZITETA CRNE GORE

za studijsku 2020/2021. godinu

 

III UPISNI ROK

 

 

 1. Broj kandidata i visina školarine:

Broj studenata za upis na doktorske studije i visina školarine za studijsku 2020/2021. godinu utvrđeni su Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore broj 02-319, od 21.09.2020. godine i Odlukom Upravnog odbora broj 02-374/1, od 16.10.2020. godine, na sljedećim organizacionim jedinicama i studijskim programima Univerziteta Crne Gore:

 

 

NAZIV ORGANIZACIONE JEDINICE/

STUDIJSKOG PROGRAMA

 

BROJ STUDENATA

ZA UPIS NA DOKTORSKE STUDIJE

1. BIOTEHNIČKI FAKULTET  

4

Biotehnika

4

2. ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET

11

Elektrotehnika

11

3. FAKULTET ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE

10

Fizička kultura

10

4.FAKULTET ZA TURIZAM I HOTELIJERSTVO

4

Turizam

4

5. FILOLOŠKI FAKULTET

4

Jezik i književnost

4

6. FILOZOFSKI FAKULTET

2

Istorija

2

7. GRAĐEVINSKI FAKULTET

3

 Građevinarstvo

3

8. MAŠINSKI FAKULTET

 

4

Mašinstvo

4

9. MEDICINSKI FAKULTET

3

Stomatologija

2

Farmacija

1

10.METALURŠKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET

2

Metalurgija i materijali

1

Hemijska tehnologija

1

11. POMORSKI FAKULTET KOTOR

7

Pomorske nauke

2

Menadžment u pomorstvu i logistika

5

12. PRAVNI FAKULTET

1

Pravne nauke

1

13. PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

7

Matematika

3

Fizika

2

Računarske nauke

2

14. CENTAR ZA DOKTORSKE STUDIJE

1

Zaštita životne sredine

1

 

Visina školarine je utvrđena Odlukom Upravnog odbora broj 02 – 319, od 21.09.2020. godine i iznosi 1.000,00 eura po semestru za sve studijske programe.

 

 1. Uslovi upisa:

Pravo prijave na konkurs za upis na doktorske studije imaju kandidati koji su stekli diplomu akademskog naziva magistra iz odgovarajuće oblasti nauka/umjetnosti, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija, nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita.

Doktorske studije traju tri studijske godine (šest semestara), odnosno obim studijskog programa ovih studija iznosi 180 ECTS kredita.

Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova. 

Za upis na doktorske studije neophodno je znanje jednog svjetskog jezika. Stranac se može upisati na studijski program doktorskih studija pod istim uslovima kao i crnogorski državljanin, uz prethodno priznavanje inostrane obrazovne isprave ranije završenog ciklusa/stepena/nivoa studija, koja je uslov za upis.

 

 1. Dokazi:

Kandidat podnosi:

 • ovjerenu kopiju diplome o stečenom akademskom nazivu magistra iz odgovarajuće oblasti nauka/umjetnosti, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija, nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita,
 • uvjerenje o položenim ispitima na magistarskom studijskom programu,
 • izvod iz matične knjige rođenih i
 • dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika.

 

 1. Rokovi za upis:

Prijava sa odgovarajućim dokazima podnosi se organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore do 13.11.2020. godine.

Postupak rangiranja sprovodi Komisija za doktorske studije na organizacionoj jedinici Univerziteta.

Upis kandidata će se obaviti do 16.11.2020. godine.

 

 1. Informacije:
 2. Biotehnički fakultet: 020 268 437
 3. Elektrotehnički fakultet: 020 245 839
 4. Fakultet za sport i fizičko vaspitanje: 040 235 207
 5. Fakultet za turizam i hotelijerstvo: 032 322 686
 6. Filološki fakultet: 040 243 912
 7. Filozofski fakultet: 040 243 921
 8. Građevinski fakultet: 020 244 905
 9. Mašinski fakultet: 020 245 003
 10. Medicinski fakultet: 020 246 651
 11. Metalurško–tehnološki fakultet: 020 245 406
 12. Pomorski fakultet Kotor: 032 303 184
 13. Pravni fakultet: 020 481 144
 14. Prirodno – matematički fakultet: 020 245 204
Broj posjeta : 194