Medicinski fakultet

Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije kandidata mr sci Biljane Milošević
Komisija za pregled i ocjenu doktorske disertacije u sastavu:

  • dr Ivica Stančić, redovni profesor Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
  • dr Ljiljana Tihaček Šojić, redovni profesor Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu;
  • dr Danko Živković, vanredni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore

napisala je i dostavila Izvještaj o ocjeni doktorske disertacije, pod nazivom „Uticaj protetske rehabilitacije bezubih pacijenata na blagi i umjereni oblik slip apneje“, kandidata mr sci Biljane Milošević.

Doktorska disertacija i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije stavljaju se na uvid javnosti 30 dana i nalaze se u Centralnoj biblioteci Univerziteta Crne Gore.

Broj posjeta : 668