Mašinski fakultet, 17.12.2017

ADIŽES Seminar na Mašinskom fakultetuADIŽES Seminar na Mašinskom fakultetu

Na Mašinskom fakultetu je u okviru redovnih seminara i obua koje su uvedene kao novina, održan po prvi put ADIŽES Seminar čiji je osnovni cilj bio upoznavanje kolektiva fakulteta sa metodologijom rada grupacije i njenim mogućnostima na polju dijagnostikovanja stanja u radnim organizacijama. Po prvi put na Univerzitetu Crne Gore urađena je tzv. SYNDAG analiza koja nam je na jedan studiozan i u praksi dokazan način pokazala prednosti, nedostatke i izazove pred kojima stoji Mašinski fakultet u budućem vremenu. 

Seminar je poslužio i za zbližavanje i gradnju timskog duha na Mašinskom fakultetu, i kreiranju nove filozofije u razvoju fakulteta koja podrazumijeva širenje odgovornosti i obaveza na više slojeva upravljanja. Rezultati analize koja će uslijediti će biti podloga za izradu Akcionog plana, čijom realizacijom će biti otklonjeni postojeći nedostaci koji su konstatovani i preduzete mjere za uanpređenje svih aktivnosti koje se na fakultetu rade.

DEKAN

Prof. dr Igor Vušanović