Mašinski fakultet

Predavanje američkog profesora Matthew John M. Krane –a 28. majaMašinski fakultet Univerziteta Crne Gore organizuje stručno predavanje američkog profesora Matthew John M. Krane –a na temu Kvantifikovanje nepreciznosti kod modeliranja fenomena očvršćavanja, 28. maja 2018, u 12 sati , u sali 224 Mašinskog fakulteta.

Profesor  Krane dolazi sa Purdue Univerziteta u Indijani, odnosno iz Centra za istraživanje metala - Škola za inženjerstvo materijala.

Predavanje profesora se odnosi na kompleksne procese očvršćavanja koji danas veoma često simuliraju matematičkim modelima u cilju dobijanja detaljnijih informacija o fizičkim procesima, a koja je nemoguće utvrditi eksperimentalnim putem. Rezultati ovakvih ispitivanja zavise od fizičkih karakteristika materijala, procesa i numeričkih parametara koji u sebi sadrže nepreciznosti i netačnosti, a koji su posljedica eksperimentalnih mjerenja i modelskih pretpostavki. Nedostatak preciznih podataka o ulaznim parametrima tokom numeričkih simulacija, na kraju vodi do nepreciznosti u izlaznim rezultatima koje modeli daju.  

U predavanju će biti prikazan razvoj modela nepreciznosti, primjenom modela za očvršćavanje u industrijskim aplikacijama, kao što su livenje pod pritiskom, DC livenje, livenje sa elektromagnetnom troskom reverzibilnim otapanjem. U svakom od slučaja, numerički model kojim se opisuje fazni prelaz korišćen je u okviru analize za kvantifikovanje nepreciznosti. Korišćenjem software-a, pomoću tzv. Smolyak sparce mrežnog algoritma dizajnira se površ odgovora (reponse surface) kao matematčka formula kojom se opisuje određeni opseg nepreciznosti ulaznih parametara. Nakon formiranja, respons surface jednačina se koristi za sprovođenje tzv. Monte Carlo simulacije za određivanje gustine funkcije vjerovatnoće (PDF’s), za izlazne rezultate.  Gustina funkcije vjerovatnoće (PDF – Probablity Denisty Function) se koristi za procjenu nepreciznosti fizičkih parametara razmatranog sistema, graničnih uslova, numeričkih parametara modela i modelskih pretpostavki koje se usvajaju na početku proračuna. Takođe, ovom analizom moguće je kvantifikovati i uticaj nepreciznosti modelskih analiza na proces projektovanja i dizajniranja samih procesa koji se razmatraju.

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print