Mašinski fakultet, 08.04.2019

ERASMUS+ projekat e-VIVAERASMUS+ projekat e-VIVA

ERASMUS + PROJEKAT

Enhancing and Validating service related competences in Versatile learning environments in Western Balkan Universi&es (e-VIVA)

Jačanje i provjera kompetencija vezanih za posao u raznolikim okruženjima učenja na univerzitetima Zapadnog Balkana. 

Društvene, lične i organizacione kompetencije poput kreativnosti inovativnosti I kooperativnosti su prepoznate kao vrlo bitne za svako radno mjesto pa ih poslodavci sve više traže prilikom zapošljavanja novih kadrova. Ove kompetencije se uglavnom stiču u neformalnom okruženju, kroz razne vannastavne aktivnosti i dodatne kurseve ili samostalnim učenjem kroz radni angažman.

Kroz E-VIVA projekt će se razviti set inovativnih trening modula orjentisanih na razvoj društvenih, ličnih I socijalnih kompetencija koji će se u odredjenoj mjeri integrisati u postojeće nastavne planove i programe.  E-VIVA partneri iz EU zemalja će dati podršku u razvoju ovih modula učenja I razvoju kompetencija kod studenata.

Društvene, lične i organizacione kompetencije poput kreativnosti inovativnosti I kooperativnosti su prepoznate kao vrlo bitne za svako radno mjesto pa ih poslodavci sve više traže prilikom zapošljavanja novih kadrova. Ove kompetencije se uglavnom stiču u neformalnom okruženju, kroz razne vannastavne aktivnosti i dodatne kurseve ili samostalnim učenjem kroz radni angažman.

e-VIVA promoviše “blended learning” bazirano ne samo na F2F (face to face) učenju već i na web-orjentisanom učenju kao i učenju kroz praksu i stažiranje u izabranim poslovnim okruženjima.

Projektom je predvidjena dvosedmična obuka 10 studenata Univerziteta Crne Gore (uglavnom sa Mašinskog fakulteta ) na Univerzitetu u Skoplju na temu razvoja socijalnih, personalnih I organizacionih kompetencija značajnih za rad u poslovnom okruženju. Projekat će u završnoj fazi uspostaviti sistem za validaciju ovih kompetencija, koji će studentima omogućiti dobijanje sertifikata.

Na projektu učestvuje 16 partnera i to:

– EU (4): die Berater Unternehmensberatung GmbH (Austria), Blended learning institutions’ cooperative / blinc eG (Germany), University of Duisburg Essen/UDE (Germany), Universidade Nova de Lisboa (Portugal);

– ME (2): University of Montenegro, University of Donja Gorica;

– AL(2): European University of Tirana, University of Elbasan "Aleksander Xhuvani" / UEAXH;

– FYROM (2): Ss. Cyril and Methodius University, Mother Teresa University;

– BIH (2): University of Sarajevo, Sarajevo School of Science and Technology (SSST);

– KOS (2): Universum College, University Kadri Zeka Gjilan; – SRB (2): University of Nis, University of Novi Sad.

Koordinator projekta je: European University of Tirana.

Ukupna vrijednost EU granta je 993.581 EUR

Iznos koji je opredijeljen za Univerzitet Crne Gore je: oko 70 000 EUR 

Period trajanja projekta je 3 godine, do 2021 godine.