Fakultet političkih nauka

U susret upisu generacije studenata Fakulteta političkih nauka 2022/23.
Interesovanje za izazove iz sfere politike, međunarodnih odnosa, socijalne politike i socijalnog rada, novinarstva i komunikologije, bolje razumijevanje i diskutovanje sa ekspertima koji oblikuju crnogorsko javno mnjenje, preporučuje Fakultet političkih nauka Univerziteta Crne Gore kao pravi izbor za nastavak školovanja. Fakultet nudi veliki broj predmeta kroz koje se tretiraju gotovo svi aspekti savremenog društvenog života. Svršeni studenti ovog fakulteta mogu se suočiti sa različitim društvenim i političkim izazovima,  a stečena znanja mogu implementirati u praksi. Navedeno dokazuje i činjenica da veliki broj bivših studenata Fakulteta političkih nauka aktivno participira i upravlja društvenim i političkim tokovima Crne Gore, pokazujući tako da ova visokobrazovna institucija nudi znanja i vještine upotrebljive u praksi.

Studijski programi

Studijski programi  na Fakultetu političkih nauka ostvaruju se kroz osnovne, master i doktorske studije, po modelu studiranja 3+2+3.

Osnovne studije:

 • Politikologija – Međunarodni odnosi
  • Izborni modul: Politička analiza
  • Izborni modul: Međunarodni odnosi
 • Medijske studije i novinarstvo
  • Izborni modul: Novinarstvo
  • Izborni modul: Odnosi s javnošću
 • Socijalna politika i socijalni rad
  • Izborni modul: Socijalni rad
  • Izborni modul: Socijalna politika

Master studije:

 • Komparativna politika
 • Međunarodni odnosi
 • Novinarstvo
 • Socijalna politika i socijalni rad

Doktorske studije:

 • Političke nauke

Koje škole imaju prohodnost za upis?

Politikologija - Međunarodni odnosi Gimnazija, ekonomska, trgovinsko-ugostiteljska, turistička, pomorska i škola unutrašnjih poslova
Medijske studije i novinarstvo Gimnazija, ekonomska, trgovinsko-ugostiteljska, turistička, pomorska i škola unutrašnjih poslova
Socijalna politika i socijalni rad Gimnazija, ekonomska, trgovinsko-ugostiteljska, turistička, pomorska, škola unutrašnjih poslova i medicinska škola

Da li je potrebno polagati prijemni ispit za upis za studijske programe fakulteta?

Za upis na osnovne studije nije potrebno polagati prijemni ispit. Kada je riječ o proceduri upisa, kao i sistemu rangiranja prijavljenih kandidata,  to je definisano Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore

Šta poslije završetka studija?

Studenti Fakulteta političkih nauka se pripremaju za profesiju istraživača, diplomate, analitičara, socijalnih radnika, novinara, stručnjaka za odnose s javnošću, politiku i evropske integracije, tako da Fakultet političkih nauka pruža osnovu za profesionalnu osposobljenost za rad, između ostalih, i u raznim vladinim institucijama i tijelima, privatnom i nevladinom sektoru, institucijama kulture, obrazovanja, medijima.

Gdje se u Crnoj Gori može zaposliti svršeni student FPN-a?

Svršeni studenti Fakulteta političkih nauka mogu raditi u različitim državnim institucijama, naučnim ustanovama, istraživačko-analitičkim institutima, štampanim, elektronskim i online medijima, političkim strankama, institucijama koje se bave političkim konsaltingom, međunarodnim i NVO organizacijama.

Da li sam sa diplomom FPN-a konkurentan na tržištu rada u inostranstvu, prvenstveno u zemljama EU?

Tržište EU je izuzetno široko i ono pored znanja stečenih tokom školovanja zahtijeva i druge vještine koje studenta čine konkurentnim. Fakultet političkih nauka kroz svoje programe osnažuje studente da se usavršavaju i van redovnog obrazovanja, kako bi mogli iskoristiti priliku koja im se može ponuditi i u EU. U tom cilju Fakultet organizuje veliki broj istraživačkih projekata, međunarodnih konferencija i naučnih tribina, te razvija i unapređuje intenzivnu međunarodnu saradnju. Značajno je istaći da se praksa realizuje kroz predmetne oblasti, ali i kao posebna obaveza na nivou osnovnih studija.  

Istorijat fakulteta

Odsjek za političke nauke otvoren je pri Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore 2003. godine, na osnovu procjene Pravnog fakulteta i Matične komisije za osnivanje Odsjeka da je studij političkih nauka potrebno izdvojiti kao zaseban nastavni program u okviru zasebno organizovane nastavne cjeline, što je praksa u  većini zemalja. U okviru Odsjeka, po ugledu na nastavne programe fakulteta političkih nauka u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani i Sarajevu, kao i na osnovu uporednih iskustava iz drugih zemalja gdje se studiraju političke nauke, postojala su četiri smjera: Smjer za diplomatiju i međunarodne odnose, Smjer za novinarstvo, Politikološko-administrativni smjer i Smjer za socijalni rad. Školske 2006/07. godine Fakultet je upisao prvu generaciju studenata na novom smjeru – Evropske studije.

Transformacija Odsjeka u Fakultet političkih nauka svečano je obilježena 3. maja 2006. godine i od tada fakultet funkcioniše kao samostalna univerzitetska jedinica. Prva generacija studenata otpočela je školovanje po starom sistemu studiranja, a već na drugoj godini nastavni plan i program, kao i režim studiranja je i za tu generaciju, shodno odredbi o ekvivalenciji Statuta Univerziteta Crne Gore, prilagođen Pravilima o studiranju na Univerzitetu Crne Gore u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

Nakon akreditacije Univerziteta Crne Gore 2016. godine, na Fakultetu političkih nauka postoje tri smjera: Politikologija – Međunarodni odnosi, Medijske studije i novinarstvo i Socijalna politika i socijalni rad. Nastava se organizije po principu osnovne (tri), master (dvije) i doktorske studije (tri godine).

Implementacijom novog programa nastave od 2017. godine, Fakultet je kroz integraciju prakse u nastavne planove i programe dodatno približio studentima izazove i sadržaje profesija koje su odabrali.

Šta kažu drugi o upisu na fakultet?

Poruka dekana prof. dr Milana Markovića budućim studentima Fakulteta političkih nauka

Mia Kružić - najbolja studentkinja Fakulteta političkih nauka za studijsku godinu 2021/22.

Osoblje fakulteta

Kontakt:

Adresa: Ul. 13. jula br. 2, 81000 Podgorica

Telefoni: +382 20 481 169, 481 174, 239 036

Faks: +382 20 239 074

Mail: fpn@ucg.ac.me

Adresa: https://www.ucg.ac.me/fpn

Broj posjeta : 371

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.