Fakultet političkih nauka, 09.10.2018

JAVNI OGLAS za izbor dva saradnika u nastaviUNIVERZITET CRNE GORE
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
Podgorica, Ulica 13. jula br. 2
Tel. 020/481-169

 

R a s p i s u j e

JAVNI OGLAS

 

Za izbor dva saradnika u nastavi na Fakultetu političkih nauka, za studijsku 2018/19. godinu (po ugovoru o honorarnom angažovanju):

  1. Komparativni evropski partijski sistemi (Evropske studije, VI semestar – fond časova 1); Izborni sistemi u Evropi (Evropske studije, IV semestar – fond časova 1);  Teorije međunarodnih odnosa (Međunarodni odnosi, master studije – 1 čas); (jedan izvršilac).
  2. Filozofija (Politikologija i međunarodni odnosi/Socijalna politika i socijalni rad - fond časova 1); (jedan izvršilac).

 

Uslovi koje kandidati za saradnike u nastavi treba da ispunjavaju:

Uslovi (u skladu sa članom 75. stav 1. Zakona o visokom obrazovanju):

  • - student master studija (društveno-humanističkih nauka) koji je završio osnovne ili specijalističke studije (društveno-humanističke nauke) sa najmanjom prosječnom ocjenom B (8,50);
  • - student doktorskih studija (društveno-humanističkih nauka), odnosno doktorant koji je završio master studije (društveno-humanističke nauke) sa najmanjom prosječnom ocjenom B (8,50);
  • - lice koje je steklo naučno zvanje doktor nauka (društveno-humanističke nauke).

 

Na završenom  nivou studija, bez obzira na radno iskustvo, provjera radnih sposobnosti nije predviđena.

 

Bliži uslovi za izbor u zvanje saradnik u nastavi (u skladu sa članom 105. stav 1. Statuta Univerziteta Crne Gore): 1) pokazana sklonost za nastavni i naučno-istraživački rad (objavljeni naučni i stručni radovi, izlaganja na naučnim skupovima, pedagoško iskustvo, učešće u projektima i slično), 2) dužina studiranja, 3)  nagrade za postignute uspjehe u studiranju.

 

Kandidati uz prijavu dostavljaju:

  • - Dokaze o završenim specijalističkim, magistarskim ili doktorskim studijama i prosječnoj ocjeni;
  • - Dokaz o statusu studenta magistarskih ili doktorskih studija;
  • - Uvjerenje o crnogorskom državljanstvu ili kopiju biometrijske lične karte;
  • - Dokaze o ispunjenosti bližih uslova za izbor u zvanje saradnik u nastavi.

 

Dokaze o ispunjenosti uslova dostaviti u formi originala ili ovjerene kopije.

Rok za prijavljivanje kandidata – osam dana od dana oglašavanja prijave o slobodnom radnom mjestu.

Prijave i dokumentacija se dostavljaju na adresu: Univerzitet Crne Gore - Fakultet političkih nauka, Podgorica, Ulica 13. jula br. 2 (tel. 020/481-169).                                             

 

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.