Fakultet političkih nauka, 12.03.2018

Izvještaj o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima na 192. sjednici Vijeća Fakulteta političkih nauka održanoj 12. marta 2018. godineIzvještaj o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima na 192. sjednici Vijeća

Fakulteta političkih nauka održanoj 12 marta 2018. godine

 

II sjednica Vijeća – Izvještaj Komisije o ocjeni teme magistarskog rada

 

Student/kinja

Prijavljena tema magistarskog rada

Komisija

Jelena Đukanović

Efikasna primjena sporazuma o spobodnoj trgovini kao preduslov jačanja regionalne saradnje na primjeru sporazuma CEFTA 2006

Prof. dr Boris Vukićević - preds. Komisije

Prof. dr Gordana Đurović - mentor

Doc. dr Ivan Vuković - član Komisije

NAPOMENA: Potrebno je da student/kinja pošalje svoju prijavu na mail masterfpn@ac.me

 

III sjednica Vijeća – Zahtjev za ocjenu magistarskog rada

Usvojeni su sljedeći zahtjevi studenta/kinje za ocjenu magistarskog rada:

 

Student/kinja

Tema

Komisija

Sanja Bulatović

Uzrovi uspona partija krajnje desnice u Evropi: slučaj Nacionalnog fronta u Francuskoj

Prof. dr Olivera Komar, preds. Komisije

Prof. dr Zoran Stojiljković, mentor

Doc. dr Ivan Vuković, član Komisije

Jelena Šćepanović

Uticaj televizije (informativnog programa) na demokratsku političku kulturu

Prof. dr Sonja Tomović-Šundić, preds. Komisije

Prof. dr Čedomir Čupić, mentor

Prof. dr Nataša Ružić, članica Komisije

NAPOMENA:  U skladu sa Pravilima studiranja na postdiplomskim studijama (član 28, stav 2, Bilten Univerziteta Crne Gore, broj 339, od 09.03.2015. godine) primjerci magistarskih radova se dostavljaju biblioteci fakultetske jedinice i Biblioteci UCG, na uvid javnosti. U skladu sa članom 28, stav 4 Pravila studiranja na postdiplomskim studijama, primjedbe na magistarski rad mogu se dostaviti u roku od 15 dana od dana isticanja obavještenja.

 

IV sjednica Vijeća -  Izvještaj Komisije o ocjeni magistarskog rada

Student/kinja

Tema

Komisija

Draženka Simović

Razvoj ljudskih resursa u okviru IPA u Crnoj Gori

Prof. dr Danijela Jaćimović, preds. Komisije

Prof. dr Gordana Đurović, mentor

Prof. dr Olivera Komar, članica Komisije

Jelena Žarić

Političke konotacije u savremenoj crnogorskoj skulpturi nakon Drugog svjetskog rata

Prof. dr Sonja Tomović Šundić, preds. Komisije

Prof. dr Aleksandar Čilikov, mentor

Prof. dr Olivera Komar, članica Komisije

Mirko Joković

Specifičnosti NATO vojne intervencijeu Libiji

Prof. dr Srđan Darmanović, preds. Komisije

Doc. dr Bojana Lakićević-Đuranović, mentor

Prof. dr Boris Vukićević, članica Komisije

NAPOMENA:  Student/kinja je dužan/na da preda sedam primjeraka (tvrdo koričenih u plavoj boji) magistarskog rada. O datumu odbrane biće blagovremeno informisan/a od strane koordinatorke nastave.

· Tabela će biti dopunjena terminima odbrana magistarskih radova po usaglašavanju istih sa članovima komisija

 

 

 V - Ostala pitanja

 

Nakon svake sjednice Vijeća Fakulteta, studenti/kinje će na ovaj način biti obavještavani o formiranim komisijama i usvojenim izvještajima, kao i o drugim relevantnim pitanjima.

 

Termin za konsultacije sa koordinatorom magistarskih studija Mr Verom Miklovčić-Prenkočević, četvrtkom, 13h-16h, kancelarija 7 (najaviti se putem mail-a na  masterfpn@ac.me, dan ranije)

 

E-mail: masterfpn@ac.me

*Broj telefona: +382 20 481 174

                            +382 20 239 036