Filološki fakultet

Biografija - Živković Branka
Biografija - Živković Branka

Branka Živković rođena je 1982. godine u Nikšiću, gdje je završila osnovnu i  srednju školu kao đak generacije. Diplomirala je 2005. godine na Odsjeku za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nikšiću i stekla zvanje profesora engleskog jezika i književnosti. Tokom osnovnih studija bila je korisnik stipendije za talentovane studente koju dodjeljuje SO Nikšić. Na četvrtoj godini, za postignute rezultate, dobila je nagradu od Zavoda za međunarodnu saradnju Crne Gore (ljetnja škola engleskog jezika). Na istoj univerzitetskoj jedinici (smjer Nauka o jeziku), jula 2010. godine odbranila je magistarsku tezu Analiza žanra: apstrakti naučnih radova u političkim naukama i stekla akademski naziv magistra lingvističkih nauka. Doktorsku disertaciju Funkcionalne strukture i njihovi lingvistički eksponenti u diskursu univerzitetskih predavanja odbranila je 1. juna 2016. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore (smjer Nauka o jeziku). Tokom doktorskih studija, kao dobitnik stipendije fondacije British Scholarship Trust for citizens of former Yugoslavia i Zavoda za međunarodnu saradnju Crne Gore, boravila je u Londonu, obavljajući istraživanje na Univerzitetskom koledžu (UCL, Research Department of Linguistics, Division of Psychology and Language Sciences), i na Univerzitetu u Gracu kao stipendista Go Styria programa mobilnosti istraživača i akademskog osoblja. Zahvaljujući dobijenim stipendijama Erasmus+ programa mobilnosti akademskog osoblja, imala je priliku da boravi u Irskoj (University of Limerick, MIC) i da, pored ostalih aktivnosti, učestvuje na konferenciji Languages & Linguistics: International Perspectives (http://www.mic.ul.ie/latestnews/Pages/Erasmus.aspx), kao i da pohađa i uspješno završi intenzivan Qualitative Methods Course u Holandiji (Nijmehen, Radboud University). Od značaja za njen naučno-istraživački rad takođe se izdvaja učešće na seminaru “Empirijski podaci u lingvistici: Od nacrta istraživanja do analize podataka” u Sloveniji, koji je organizovan pod okriljem institucionalnog projekta Švajcarske, Srbije i Hrvatske - ReLDI | Regional Linguistic Data Initiative.

Kao saradnik u nastavi na Filozofskom (sada Filološkom fakultetu) Univerziteta Crne Gore radi od 2006. godine. Angažovana je na predmetima Savremeni engleski jezik 3 – Nivo C1.1 (predavanja) i Savremeni engleski jezik 4 – Nivo C1.2 (predavanja), Funkcionalna sintaksa i Transformaciona sintaksa (vježbe) na studijskom programu Engleski jezik i književnost. Na Medicinskom fakultetu predaje Engleski jezik studentima prve i druge godine studijskog programa Farmacija. Takođe je angažovana na Građevinskom fakultetu na predavanjima iz Engleskog jezika I, Engleskog jezika II i Engleskog jezika III. Na studijskom programu Engleski jezik i književnost držala je vježbe iz Prevoda na engleski na predmetima Savremeni engleski jezik III Savremeni engleski jezik IV, vježbe iz Fonetike i fonologije engleskog jezika i Jezika struke I i II (Prevod na engleski i sa engleskog jezika). Izvodila je nastavu i iz Engleskog jezika V i VI na studijskim programima Njemački, Italijanski, Ruski i Francuski jezik i književnost. Bila je angažovana i na predmetima Engleski jezik I, II, III i IV na studijskim programima Istorija, Geografija, Predškolsko vaspitanje, Pedagogija i Psihologija, kao i na Elektrotehničkom fakultetu na predavanjima iz Engleskog jezika (III stepen) na studijskim programima Energetika i automatika i Elektronika, telekomunikacije i računari. Izvodila je i nastavu iz Jezika struke na Ekonomskom, Pravnom i Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore.

Oblasti njenih naučnih interesovanja obuhvataju: analizu diskursa - akademski diskurs, analizu žanra, analizu konverzacije, sintaksu, pragmatiku, primijenjenu, korpusnu i kontrastivnu lingvistiku. Član je Društva za primijenjenu lingvistiku Crne Gore.

Od 2008. godine angažovana je u Ispitnom centru Crne Gore kao nacionalni ocjenjivač eksterne mature.