Mašinski fakultet, 11.03.2017

Biografija - Jovanović JankoX

Dr Janko Jovanović je rođen 29.05.1966. godine u Podgorici, gdje je završio osnovnu i srednju školu sa odličnim uspjehom za šta je nagrađen diplomom "Luča".

Mašinski fakultet na Univerzitetu "Veljko Vlahović" u Podgorici je upisao 1985. godine, nakon čega je otišao na služenje vojnog roka. Po okončanju vojnog roka, studijske 1986/87. godine, započeo je studije na Proizvodnom smjeru Mašinskog fakulteta koje je završio u redovnom roku sa procječnom ocjenom 8,74. Diplomski rad iz oblasti projektovanja alata za obradu deformacijom pod nazivom "Istraživanje, razvoj i projektovanje visokoproduktivnih alata za istosmjerno presovanje Al-legura" odbranio je 29.03.1991. godine sa ocjenom deset.

Po završetku studija mašinstva, u septembru 1991. godine, počeo je sa honorarnim radom na Mašinskom fakultetu u Podgorici. Stalni radni odnos na Mašinskom fakultetu u Podgorici je zasnovao nakon izbora u zvanje asistenta pripravnika Univerziteta "Veljko Vlahović" 20.02.1992. godine. U zvanju asistenta pripravnika je izvodio auditorne i laboratorijske vježbe iz predmeta Mašinski elementi, Pouzdanost i CAD na Mašinskom fakultetu i Osnova mašinstva na Metalurško-tehnološkom fakultetu.

Postdiplomske magistarske studije je upisao studijske 1992/93. godine na smjeru Primijenjena mehanika i konstruisanje, Mašinskog fakulteta Univerziteta "Veljko Vlahović" u Podgorici, i završio sa prosječnom ocjenom 9,70. Magistarski rad pod nazivom "Istraživanje radnih opterećenja zupčanih prenosnika i određivanje njihovog uticaja na pouzdanost prenosnika" odbranio je 16.09.1996. godine. Nakon sticanja titule magistra tehničkih nauka, 18.03.1997. godine izabran je u zvanje asistenta na Mašinskom fakultetu Univerziteta "Veljko Vlahović". U zvanju asistenta je izvodio auditorne i laboratorijske vježbe iz predmeta Mašinski elementi, Pouzdanost, Konstruisanje pomoću računara i Inženjerska grafika na Mašinskom fakultetu, Osnova mašinstva na Metalurško-tehnološkom fakultetu, kao i Kompjuterske grafike na Višoj računarskoj školi pri Elektrotehničkom fakultetu.

Doktorsku disertaciju pod nazivom "Biomehanički model ljudskog pršljena baziran na procesu adaptacije koštane materije na mehaničko opterećenje" odbranio je 25.08.2006. godine, na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici. Nakon sticanja titule doktora tehničkih nauka, 01.03.2007. godine je izabran u zvanje docenta, a 28.06.2012. godine i u zvanje vanrednog profesora Univerziteta Crne Gore za predmete: Konstruisanje pomoću računara i Inženjerska grafika – dio Kompjuterska grafika na Mašinskom fakultetu i Mašinski elementi (studijski program Pomorske nauke) na Fakultetu za pomorstvo. U zvanje redovnog profesora Univerziteta Crne Gore za oblast Mašinski elementi i konstruisanje mašina na Mašinskom fakultetu je izabran 16.10.2017. godine.

Gostujući je profesor Univerziteta Istočno Sarajevo na Fakultetu za proizvodnju i menadžment u Trebinju na predmetu Osnovi konstruisanja uz računarsku podršku.

U periodu od 20.08.2013. do 16.03.2016. godine je obavljao funkciju prodekana za naučno-istraživački rad Mašinskog fakulteta. U periodu od 11.09.2015. do 11.11.2015. godine je obavljao funkciju vršioca dužnosti dekana Mašinskog fakulteta. Od 31.03.2016. godine obavlja funkciju rukovodioca studijskog programa Mašinstvo na Mašinskom fakultetu.

Istraživačko iskustvo dr Janka Jovanovića je u okviru oblasti inžinjerske implementacije informacionih tehnologija, CAD/CAE/FEA tehnologija, mašinskih elemenata i sistema, rekonstrukcije geometrijskih i mehaničkih karakteristika djelova ljudskog skeleta na osnovu podataka dobijenih kvantitativnom kompjuterskom tomografijom.

Učestvovao je u realizaciji većeg broja međunarodnih projekata u okviru kojih je boravio na Univerzitetu u Boltonu, Velika Britanija i Univerziteu La Sapienza u Rimu, Italija.

Član je naučnog odbora međunarodnog časopisa "Balkan Journal of Mechanical Transmission" i recenzent međunarodnih časopisa "Technical Gazette" i "International Journal of Engineering Education".

Kao autor ili koautor je objavio jednu monografiju, pet univerzitetska udžbenika i dva udžbenika za srednje stručne škole. Objavio je i preko 60 naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima, kao i na međunarodnim i domaćim kongresima i skupovima.