Filozofski fakultet, 14.10.2020

Biografija - Doderović MiroslavX

      

Prof.dr Miroslav Doderović je osnovnu i srednju školu završio u Nikšiću. Studirao je na Odsjeku za geografiju na Filozofskom fakultetu u Nikšiću gdje je diplomirao iz oblasti turizma sa temom "Turistička valorizacija hidrografskih motiva Pive", 1990. godine sa srednjom ocjenom u toku studija 9,55. Za izvanredno zalaganje i postignuti uspjeh u toku studija, dobitnik je diplome "Luča" 1991. godine. Od Ministarstva za nauku Republike Crne Gore, kao jedan od najboljih studenata Univerziteta, dobio je stipendiju za dalje usavršavanje u struci školske 1990/91. godine.

Uspješno je 1998. godine odbranio magistarsku tezu pod nazivom "Piva, savremene regionalno – geografske promjene" i time stekao akademski stepen magistra nauka. Doktorirao je 2005. godine na Geografskom fakultetu Beogradskog Univerziteta sa temom "Regionalno geografske promjene u dolini Tare".

Poslije diplomiranja počeo je da radi kao saradnik-stipendista na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Izabran je za asistenta - pripravnika na Filozofskom fakultetu u Nikšiću 1993god. Nastavno naučno vijeće  Univerziteta Crne Gore ga je izabralo za asistenta za predmete: Hidrologija, Prostorno planiranje,Regionalna geografija. U akademsko zvanje docenta Univerziteta Crne Gore za predmete Osnovi prostornog planiranja, Hidrologija kopna, izabran je 2011.god.

PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE

 Predavač je na Specijalističkim studijama  Filozofskog fakulteta u Nikšiću, na predmetima: Urbani i regionalni razvoj, Ruralni razvoj, Turističke Regije. Predavač  je na postdiplomskim studijama iz oblasti prostornog planiranja na disciplini: Metode i tehnike u prostornom planiranju. Predavač je na doktorskim studijama na sledecim disciplinama: Upravljanje projektima u prostornom planiranju, Regionalna politika EU i Jugoistočne Evrope, Prostorne politike EU. Angažovan je kao nastavnik na Mašinskom fakultetu školske 2013/2014. na predmetu Prostorno planiranje. Radno je angažovan i na specijalističkim studijama Arhitektonskog fakulteta od 2013 na predmetu  Planiranje seoskih naselja. Pored toga angažovan je kao predavač na postdiplomskim studijama Arhitektonskog fakulteta  na predmetima : Ruralna analiza i morfologija  i Arhitektura, ekologija, pejzaž i krajolik. Godine 2012. Izabran je za užu naučnu djelatnost Prirodne nauke( ekologija)   na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu. Od 2017.god, u zvanju je vanrednog profesora  za oblast geografskih nauka na Univerzitetu  Crne Gore. Objavio je 80  naučnih radova ( od kojih 10 radova i djelova monografija kod prestižnih međunarodnih izdavača). Učesnik je  međunarodnih  i nacionalnih projekata.

Obavljao je poslove sekretara Vijeća Odsjeka za istoriju i geografiju; od 1994. do 2004.godine. Bio je rukovodilac studijskog programa za geografiju i prostorno planiranje  od 2006-2014.god. Rukovodilac je postdiplomskih studija iz prostornog planiranja na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore od 2008-2016. Bio  je član Senata Univerziteta Crne Gore, član Savjeta Filozofskog fakulteta. Član  je Etičkog odbora Univerziteta Crne Gore. Urednik je časopisa „Godišnjak Geografskog društva Crne Gore“ i predsjednik Geografskog društva Crne Gore.

Broj posjeta : 1686