Filozofski fakultet, 11.03.2017

Biografija - Doderović MiroslavX

      

Prof.dr Miroslav Doderović je osnovnu i srednju školu završio u Nikšiću. Studirao je na Odsjeku za istoriju i geografiju na Filozofskom fakultetu u Nikšiću gdje je diplomirao iz oblasti turističke geografije sa temom "Turistička valorizacija hidrografskih motiva Pive", na istom Odsjeku 1990. godine sa srednjom ocjenom u toku studija 9,55. Za izvanredno zalaganje i postignuti uspjeh u toku studija, dobitnik je diplome "Luča" 1991. godine. Od Ministarstva za nauku Republike Crne Gore, kao jedan od najboljih studenata Univerziteta, dobio je stipendiju za dalje usavršavanje u struci školske 1990/91. godine. Na postdiplomskim studijama - smjer Regionalna geografija  na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, položio sa prosječnom ocjenom 9,80. Na istom fakultetu 1998. godine je odbranio magistarsku tezu pod nazivom "Piva, savremene regionalno – geografske promjene" i time stekao akademski stepen magistra geografskih nauka. Doktorirao je 2005. godine na Geografskom fakultetu Beogradskog Univerziteta sa temom "Regionalno geografske promjene u dolini Tare".

PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE

Poslije diplomiranja počeo je da radi kao saradnik-stipendista na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Izabran je za asistenta - pripravnika na Filozofskom fakultetu u Nikšiću 1993god. Nastavno naučno vijeće  Univerziteta Crne Gore ga je izabralo za asistenta za predmete Regionalna geografija Geografija Crne Gore. U akademsko zvanje docenta Univerziteta Crne Gore za predmete Osnovi prostornog planiranja, Hidrologija kopna, Regionalna geografija izabran je 2011.god.

 Predavač  je na postdiplomskim studijama iz oblasti prostornog planiranja na disciplini: Metode i tehnike u prostornom planiranju. Predavač je i na doktorskim studijama na sledecim disciplinama: Upravljanje projektima u prostornom planiranju, Regionalna politika EU i Jugoistočne Evrope, Prostorne politike EU. Angažovan je kao nastavnik na Mašinskom fakultetu školske 2013/2014. na predmetu Prostorno planiranje. Radno je angažovan i na specijalističkim studijama Arhitektonskog fakulteta od 2013 na predmetu  Planiranje seoskih naselja. Pored toga angažovan je kao predavač na postdiplomskim studijama Arhitektonskog fakulteta  na predmetu Arhitektura, ekologija, pejzaž i krajolik. 2012. godine je izabran u zvanje  docenta za užu naučnu djelatnost Prirodne nauke  na Univerzitetu Privredna akademija u Novom Sadu. Od 2017.god, u zvanju je vanrednog profesora  za oblast geografskih nauka na Univerzitetu  Crne Gore. Objavio je 80  naučnih radova.  

Obavljao je poslove sekretara Vijeća Odsjeka za istoriju i geografiju; od 1994. do 2004.godine, bio je član Senata Univerziteta Crne Gore, te član Savjeta Filozofskog fakulteta. Bio je rukovodilac studijskog programa za geografiju i prostorno planiranje  od 2006-2014.god. Rukovodilac je postdiplomskih studija iz prostornog planiranja na Filozofskom fakultetu Univerziteta Crne Gore od 2008.god. Urednik je časopisa Godišnjak Geografskog društva Crne Gore i predsjednik Geografskog društva Crne Gore.

dodemir@t-com.me