Filozofski fakultet

Biografija - Vučinić Vesna
Biografija - Vučinić Vesna

Profesor dr Vesna Vučinić rođena je u Nikšiću gdje je završila osnovnu i muzičku školu. Gimnaziju je takođe završila u Nikšiću 1972. godine a srednju muzičku školu u Titogradu 1976. godine. U Sarajevu je diplomirala klavirski odsjek 1980. god. Specijalizaciju klavira je nastavila u Lenjingradu na konzervatorijumu Rimski - Korsakov 1986. godine.

Na muzičkoj akademiji u Sarajevu magistrirala je iz oblasti muzikologije 1991. godine.

Doktorat iz interdisciplinarnih studija umjetnosti odbranila je na Univerzitetu umetnosti u Beogradu 2001. godine.  Po okončanju studija zasnovala je radni odnos u Centru za kultutu Nikšić i Muzičkoj školi ,,Dara Čokorilo“ u Nikšiću. U periodu 1981. do 1998. godine bila je angažovana na Muzičkoj akademiji u Titogradu, Srednjoškolskom centru u Nikšiću, Prosvjetno pedagoškom zavodu kao inspektor i savjetnik za nastavu muzičke umjetnosti. Od 1991. godine radi na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, prvo u zvanju predavača više škole na odsjeku za predškolsko vaspitanje a od 1997. kao docent na odsjeku za Učiteljki studij. Izabrana za vanrednog profesora 2002. a za redovnog 2008. god. U periodu od 2002. do 2014. sarađivala sa Fakultetom dramskih umjetnosti na Cetinju, Zavodom za udžbenike i nastavna sredstva u Podgorici (kao recezent udžbenika za muzičku kulturu i autor udžbenika), održala veći broj koncerata širom Crne Gore u kamernom sastavu. Autor je nekoliko udžbenika, monografija i naučnih radova.

Član je Odbora za muzičku umjetnost CANU  od 1997. godine, dobitnik je više značajnih domaćih i međunarodnih priznanja.