Filozofski fakultet

Biografija - Rosandić Helena
Biografija - Rosandić Helena

Zvanje diplomiranog psihologa stekla je na Odsjeku za psihologiju, na Filozofskom fakultetu, Univerzitetu u Beogradu, odbranivši tezu pod nazivom: "Grupna dinamika i karakteristična emocionalna stanja kao faktori postignuća u ekipnim sportovima".

Na istom fakultetu 2010. godine brani i master tezu: “Upotrebljivost Vekslerovog (Wechslerov) Individualnog Testa Inteligencije u diferencijalno-dijagnostičke svrhe“.

Doktorirala  je 2019. godine na Filozofskom fakulteta Univerziteta u Beogradu, odbranivši rad na temu: „Osjetljivost na anksioznost: psihometrijske karakteristike i faktorska struktura različitih mjera konstrukta u kliničkoj populaciji“ pod mentorstvom prof. dr Tatjane Vukosavljević Gvozden.

Od maja 2008. god., zaposlena je na poziciji kliničkog psihologa, na Odeljenju za psihijatriju, JZU Opšta bolnica u Nkšiću. Prva profesionalna iskustva sticala je na Klinici za psihijatriju, Kliničkog centra Srbija, i u Specijalnoj bolnica za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević", Padinska Skela.

Nakon višegodišnjeg poslijediplomskog stručnog usavršavanja u RECBT centru (RECBT Affiliated Training Center of Albert Ellis Institute) u Beogradu, postala je kvalifikovana za primjenu racionalno-emotivne i kognitivno-bihejvioralne terapije (RE&CBT). Završila je edukaciju iz Sistemske porodične psihoterapije. Prošla je obuku za primjenu Terapije prihvatanja i posvećenosti, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) i Compassion Focused Therapy (CFT). Edukovani je terapeut za primjenu „Atos metoda“.

Posvećena je kontinuiranom naučnom i stručnom usavršavanju. Njeni primarni istraživački interesi uključuju: kliničku dijagnizu i klasifikaciju, epidemiologiju, anksiozne poremećaje i specifične fobije, komorbiditet, itd.

Autor je i kooautor brojnih radova, publikovanih ili prezentovanih na konferencijama i kongresima.

Odabrane reference:

Rosandić, H. (2017). Rodna ideologija u savremenom društvu i njen uticaj na dinamiku braka. Tematski Zbornik radova, "Rodna ravnopravnost u sistemu odbrane - dostignućima i trendovima", nastao kao rezultat dvodnevne međunarodne konferencije sa istim nazivom koja je održana u Beogradu 2015. godine, u organizaciji Instituta za strategijska istraživanja MO i UNDP/SEESAC .

Rosandić, H. (2016). Serijska reprodukcija u populaciji osoba sa dijagnozom iz shizofrenog spektra i estetski dojam. XXII Naučni skup ,,Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, 18-20. Mart 2016. str. 43-49, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu.

Munjiža A, Stojiljković D, Dulović M, Rosandić H, Marić N. (2007). Da li se osobe sa pojedini psihijatrijskim poremećajima razlikuju prema koeficijentu inteligencije? Engrami - časopis za kliničku psihijatriju, psihologiju i granične discipline, vol. 29, br. 3-4, str. 23-32. Beograd.

 

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.