Pravni fakultet

Biografija - Miladinović Snežana
Biografija - Miladinović Snežana

Prof. dr Snežana Miladinović Drobnič je redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Podgorici sa prosječnom ocjenom 9,94. Kao najbolji student tri puta je nagrađena nagradom Pravnog fakulteta. Dobitnik je nagrade “19. decembar” i Nagrade Univerziteta CG.

Magistrirala je 1994. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranom magistarske  teze pod nazivom Isporuka-legat. Doktorsku disertaciju na temu Zadužbine sa odlikom je odbranila na istom Univerzitetu 2000. godine.

U zvanje docenta izabrana je 2002, a u zvanje vanrednog profesora 2007. godine. U zvanje redovnog profesora na predmetima Obligaciono pravo i Obligaciono-pravna klinika izabrana je 2013. godine. Predavala je i na Ekonomskom fakultetu i Fakultetu političkih nauka UCG i Fakultetu za turizam i hotelijerstvo UCG.

Autor je četiri monografije:

  • Legat kroz pravnu nauku i zakonodavstvo, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2000.
  • Zadužbine, Službeni glasnik, Beograd, 2002.
  • Načela evropskog ugovornog prava, Pravni fakultet, Podgorica, 2011.
  • Norme i stvarnost, Pravni fakultet, Podgorica 2012.

i koautor monografija

  • Pogledi u pravne klinike, CID, Podorica, 2004.) i
  • Praktikuma za pravne klinike, Centar za pravne klinike, Podorica, 2006.

Autor je dva univerzitetska udžbenika:

  • Pravo za ekonomiste, Ekonomski fakultet, Podgorica, 2012.
  • Poslovno pravo, Pravni fakultet, Podgorica, 2012.

Autor je preko sto deset naučnih radova objavljenih u renominarim međunarodnim i domaćim časopisima i zbornicima radova, koji se, s obzirom na predmet naučnog interesovanja, mogu podijeliti u tri grupe.

Prvu grupu čine  naučni radovi koji su posvećeni klasičnim institutima Obligacionog prava (A look at thirty years of the Law of Obligations, Thirty years of the Law of Obligations (de lege lata and de lege ferenda); German Organization for Technical Cooperation, Open Regional Fund for South East Europe – Legal Reform, Beograd, 2009.; Uloga i značaj osnovnih načela Obligacionog prava u pravnom regulisanju uslužnih poslova i koncipiranju Uslužnog prava, Zbornik X majskog savetovanja, Pravni fakultet, Institut za pravne i društvene nauke, Kragujevac, 2014. Pravna sigurnost i sloboda pružanja usluga, Zbornik XV majskog savetovanja, Kragujevac, 2019., str.3-20.)

Drugu grupu čine naučni radovi koji za predmet imaju proces harmonizacije i unifikacije prava (Pravo na razliku i organizovana harmonizacija ugovornog prava, Strani pravni život, Institut za uporedno pravo, Beograd, 2011.; Harmonizacija domaćeg ugovornog prava sa pravom Evropske unije, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2011. Uslužna pravila (korak kakosmopolitskom pravubudućnosti), Zbornik XII majskog savetovanja, Kragujevac, 2016., str.23-40.; O ulozi i značaju suvremenih uslužnih pravila  u  koncipiranju tzv. uslužnog prava, Ekonomski fakultet,  Zagreb, 2019.)

Treću istorijsko-filozofsko-pravni radovi (Harmonizacija domaćeg ugovornog prava sa pravom Evropske unije u kontekstu Kantove idejevječnog mira, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Institut za uporedno pravo, Hans Zajdel Fondacija, Beograd, 2012.; Εποπτεία και έλεγχος της λειτουργίας των κληροδοτημάτων, Administrative Law Journal, 2012. Sakkoulas Publications, Athens, Thessaloniki, Grčka.)

Obavljala je niz značajnih funkcija na Univerzitetu CG. Član je Uređivačkog odbora Pravnog zbornika Udruženja pravnika Crne Gore. Potpredsjednik je Skupštine Udruženja pravnika Crne Gore. Član je Međunarodnog naučnog odbora Majskog savetovanja koje organizuje Pravni fakutet i Institut za pravne i društvene nauke Univerziteta u Kragujevcu koji su joj, za dugogodišnje učešće i doprinos razvoju Savetovanja i pravne misli, dodijelili Povelju.

Kao strani ekspert učestovala je u naučno-istraživačkom projektu Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu i Instituta za pravne i društvene nauke: „XXI vek – vek usluga i Uslužnog prava“ koji finansira Ministarstvo prosvete i nauke Rebuplike Srbije u kategoriji A1.  Od 2011. do 2014. godine je bila učesnik na projektu „Unapređenje naučnoistraživačkih kapaciteta na programu pravnih klinika na Pravnom fakultetu u Podgorici“.

Rukovodilac je Projekta “Mogućnosti i opravdanost uvođenja sistema neskrivljene odštetne odgovornosti u zdravstveni sistem Slovenije i Crne Gore - komparativna pravna analiza“  ili »No-fault« sistem odgovornosti u sistemu zdravstva, koji su odobrili Ministarstvo nauke CG i Javna agencija za istraživačku djelatnost Republike Slovenije, a koji se sprovodi sa kolegama sa Pravnog fakulteta u Mariboru.

Od marta 2021. godine član je Etičkog komiteta Ministarstva prosvjete, kulture, nauke i sporta Vlade CG.

Član je Odbora za normativno-pravne poslove Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore.

Broj posjeta : 481

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.