Mašinski fakultet

Biografija - Burić Milorad
Biografija - Burić Milorad

                                                                                                                                                                                                                                   

 BIOGRAFIJA

 

Dr. Milorad Burić dipl. maš. ing. je redovni profesor  i rukovodilac studijskog programa "Drumski saobraćaj" na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Rođen je 19.04.1953. godine na Cetinju.Osnovnu školu i gimnaziju prirodno-matematički smjer završio je u Titogradu.

Nakon završetka gimazije upisao se na Mašinski odsjek Tehničkog fakulteta u Titogradu na kojem je diplomirao 1977 godine.

 Poslijediplomske studije je upisao 1977 godine i završio ih odbranom magistarskog rada na Mašinskom fakultetu u Beogradu 1979 godine.

1978 godine primljen je u stalni radni odnos na Mašinskom fakultetu u Titogradu.

U toku 1985 i 1986 godine obavio je specijalizaciju na Katedri ''Teorija Elastičnosti'' Mehaničko-matematičkog fakulteta Moskovskog državnog Univerziteta ''M.V.Lomonosov'' i u Institutu za mašinstvo Akademije nauka SSSR.

1986 godine odbranio je na Mašinskom fakultetu u Titogradu doktorsku disertaciju pod nazivom ''Elastodinamika zavarenih rešetkastih nosača mostnih kranova''. Na isotom fakultetu je izabran 1988 godine za docenta na predmetu Zavarene konsktrukcije. Za vanrednog profesora izabran je 1993. godine na predmetima Transportni uređaji i Metalne konstrukcije.

Prof. Burić je do sada objavio u zemlji i inostranstvu veći broj naučno istraživačkih i stručnih radova, rukovodio i učestvovao u izradi većeg broja stručnih i naučno istraživačkih projekata i prijavio više patenata.

Posebno treba istaći da je stekao veliko znanje i iskustvo u rešavanju problema iz privrede Crne Gore.

Takođe treba istaći da prof. Burić uspješno primjenjuje savremene softvere za projektovanje i proračun konstrukcija na računarima.

1999. godine Dr Burić je izabran za redovnog profesora na Mašinskom fakultetu u Podgorici na predmetima Transportni uređaji i Metalne konstrukcije.

 

 

 

Dokumenti