Filozofski fakultet

Biografija - Vujadinović Ljiljana
Biografija - Vujadinović Ljiljana

Ljiljana Vujadinović je rođena 6.03.1960. godine u Nikšiću, gdje je završila osnovnu i srednju školu (Gimnaziju "Stojan Cerović").

Studijske 1978/79. godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu - Univerzitet u Beogradu upisala je studije na Odsjeku za sociologiju, gdje je i diplomirala 9.05. 1983. godine.

Na Filozofskom fakultetu u Beogradu upisala je postdiplomske studije, Odsjek sociologija - smjer sociologija naselja, gdje je i odbranila magistarski rad pod nazivom "Sociološki aspekti razvoja Nikšića u posleratnom periodu".

Doktorsku disertaciju pod nazivom Sociologija stanovanja u SFRJ (1960-1990) odbranila je 17.12.2010. godine na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, pod mentorstvom prof. dr Sretena Vujovića, redovnog profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu. Disertacija predstavlja temeljnu naučnu analizu stanovanja kao društvene činjenice u socijalističkom periodu i sveobuhvatnu interpretaciju na osnovu raspoloživih empirijskih istraživanja. Ovaj rad predstavlja kvalitativan doprinos u zasnivanju Sociologije stanovanja koja u tranzicijskom periodu stiče svoju punu naučnu afirmaciju.

Na Filozofskom fakultetu - Studijski program za sociologiju angažovana je od 1986. godine u svojstvu saradnika u nastavi na predmetima: Teorija kulture i potreba I i II, Sociologija umjetnosti I i II i Sociologija grada I i II. Od 2014/15. godine je angažovana u svojstvu nastavnika na istim predmetima.

Član je redakcije časopisa za sociologiju Sociološka luča.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.