Prirodno-matematički fakultet

Biografija - Marić Drago
Biografija - Marić Drago

Rođen sam 08. 10. 1954. godine u Bosanskom Grahovu gdje sam završio osnovnu školu i gimnaziju. Prirodno-matematički fakultet, Odsjek za biologiju završio sam na Univerzitetu u Sarajevu (BiH) 1978. godine. Postdiplomske studije završio sam na Univerzitetu u Novom Sadu i magistarski rad pod naslovom »Variranje taksonomskih karakteristika podvrste Cotus gobio gobio Linaeus,1758 u slivu rijeke Drine« odbranio sam 1994. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom »Adaptacija introdukovanog srebrnog karaša (Carassius auratus gibelio Blocch, 1782) u Skadarskom jezeru« odbranio sam 1998. godine na Univerzitetu u Kragujevcu. Pored izvođenja nastave na Odsjeku za biologiju učestvovao sam u radu komisija za odbranu doktorske disertacije, magistarskog i specijalističkog rada i u više komisija za polaganje stručnih i državnih ispita.

Područje mog naučno-istraživačkog rada su različiti aspekti istraživanja slatkovodnih riba i slatkih voda (taksonomija, ekologija, adaptacija i specijacija, ribarstvo i sl.). Do sada sam učestvovao u velikom broju naučnih projekata (preko 20) i većem broju naučno-stručnih studija i ekspertiza (preko 10), a rukovodilac sam bio u osam (8) studija. Iz navedenih oblasti objavio sam oko 45 publikacija ( naučnih radova u domaćim i inostranim časopisima, dvije monografije i univerzitetski udžbenik su odobreni za štampanje) i veći broj stručnih članaka u časopisima koji popularišu ribe i ribarstvo. Učestvovao sam na domaćim i međunarodnim simpozijumima, kongresima (23), radionicama i seminarima. Kratka usavršavanja i studijski boravci (7-30dana) realizovani su na više Univerziteta u inostranstvu: Univerzitet u Auburnu (SAD), Univerzitet u Hamburgu i Hajdelbergu (Njemačka), Aristotelov Univerzitet u Solunu i Mesolongi (Grčka), Univerzitet u Marselju, Perpinjanu i Montpeljeu (Francuska).

Saradnik sam više crnogorskih institucija koje se bave slatkovodnim ribama, ribarstvom, ekologijom i zaštitom. Član sam raznih bioloških organizacija i društava, a u više časopisa sam član redakcijskih odbora.

Radim na izradi tehničko-tehnoloških projekata za uzgoj pastrmki, šaranskih i morskih vrsta riba.

Recenzirao sam više udžbenika iz biologije za osnovnu i srednje škole i više naučnih radova.

Zvanični sudski vještak iz oblasti biologije.

PODACI O RADNIM MJESTIMA I IZBORIMA U ZVANJE

Od 1978 do 1993. godine radio sam u Biološkom zavodu (IBMI) u Podgorici kao asistent ihtiolog, a od 1993 do 1998 sam radio kao asistent na predmetima »Uporedna anatomija i sistematika kičmenjaka« i »Ekologija životinja« na PMF-u, Odsjek za biologiju. U zvanje docenta izabran sam 07.05. 1999. godine na predmet »Evolucija«, a kao drugi predmet dodijeljena mi je »Limnologija«, a u zvanje vanredni profesor izabran sam 15. 07. 2004. godine na predmet »Evolucija« i »Limnologija«, koje sam predavao tokom proteklog perioda, na studijskoj grupi biologija (PMF).

Obavljao sam funkciju V.D. Direktora u Biološkom zavodu (1985) i bio šef Odsjeka za biologiju na PMF-u u periodu 1998-2002. godina.

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.