Prirodno-matematički fakultet, 11.03.2017

Biografija - Stamatović Siniša 

Rođen sam 24. jula 1957. g. u Splitu. Osnovnu školu i gimnaziju sam završio u Titogradu. Za ostvareni uspjeh u osnovnoj i srednjoj školi dobio sam nagradu Luča prvog stepena.

Prirodno matematički fakultet u Beogradu, Odsjek za matematiku, smjer B (numerička matematika sa kibernetikom) upisao sam 1975. g. Diplomirao sam 1979. g.

Poslijediplomske studije na Katedri teorije vjerovatnoće Prirodno matematičkog fakulteta u Beogradu sam upisao 1980. g. Magistarski rad čiji je naslov “Granične teoreme za članove uopštenog varijacionog reda” odbranio sam 1983. g.

U toku školske 1980-81. i 1981-82. sam boravio na naučnom usavršavanju na Katedri teorije vjerovatnoće Mehaničko matematičkog fakulteta (Meh-mat) Moskovskog državnog univerziteta (MGU). Radio sam pod rukovodstvom akademika B. V. Gnedenka.

U toku školske 1988-89. sam boravio na naučnom usavršavanju na Katedri slučajnih procesa i statistike Meh-mat-a MGU. Radio sam pod rukovodstvom profesora I. G. Žurbenka.

Doktorsku disertaciju čiji je naslov “Asimptotsko ponašanje procesa određenih statistikom sa vremenskim pomjeranjem” sam odbranio 1993. g. na Matematičkom fakultetu u Beogradu.

U toku školske 1997-98. sam boravio na naučnoj specijalizaciji na Katedri teorije vjerovatnoće Meh-mat-a MGU. U toku specijalizacije sam radio sa profesorom V. I. Piterbargom.

Podaci o radnim mjestima i izborima u zvanja

Neposredno nakon diplomiranja sam se kao asistent pripravnik zaposlio na Institutu za matematiku i fiziku u Titogradu. Institut je ubrzo prerastao u Prirodno matematički fakultet i na njemu radim u kontinuitetu od 1979. g.

U zvanje asistenta sam izabran 16. aprila 1985. g. U zvanje docenta sam izabran 3. marta 1994. g. U zvanje vanrednog profesora sam izabran 5. oktobra 2000. g. (bilten br. 159. od 14. jula 2000. g.).

Nakon izbora u zvanje vanrednog profesora držao sam nastavu iz sljedećih predmeta:

 • Vjerovatnoća i statistika, Odsjek za matematiku, smjerovi A i B,
 • Vjerovatnoća, smjer C,
 • Statistika, smjer C,
 • Vjerovatnoća i statistika, Odsjek za fiziku,
 • Vjerovatnoća i statistika, Građevinski fakultet,
 • Matematika III, Metalurški fakultet,
 • Matematičke metode u fizici, Odsjek za fiziku,
 • Matematika II, Visoka škola za računarstvo i informacione tehnologije na PMF-u,
 • Izabrana poglavlja iz geometrije, poslijediplomske specijalističke studije iz metodike matematike,
 • Vjerovatnoća i statistika, poslijediplomske specijalističke studije iz finansijske matematike,
 • Vremenske serije, poslijediplomske specijalističke studije iz finansijske matematike,
 • Biostatistika, poslijediplomske studije na Odsjeku za biologiju,

Statistika, izborni kurs na poslijediplomskim studijama na studijskom programu matematika.