Medicinski fakultet, 11.03.2017

Biografija - Bajramspahić AlmaX

Rođena 27.11.1958.g. u Bijelom Polju, Crna Gora.

 

Obrazovanje

Osnovnu školu i gimnaziju, završila u Bijelom Polju.

 1. diplomirala na Medicinskom fakultetu u Sarajevu.
 2. završila specijalizaciju iz medicine rada na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
 3. odbranila magistarski rad na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu: ,,Uticaj buke na pojavu arterijske hipertenzije kod tekstilnih radnika,,.
 4. odbranila doktorsku disertaciju na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu: ,,Faktori rizika za pojavu arterijske hipertenzije kod radnika tekstilne industrije,,.
 5. odlukom komisije Ministarstva zdravlja CG stekla zvanje Primarius.
 6. završila specijalizaciju iz Porodične medicine na Medicinskom fakultetu u Podgorici.

Zanimanje/radno mjesto:

1985-i dalje.   Dom zdravlja Bijelo Polje, Od 1992. Dispanzer za medicinu rada, Od 2008. Izabrani doktor za odrasle.

Univerzitetska djelatnost

 1. i dalje     Saradnik u nastavi na Visokoj Medicinskoj Školi u Beranama, pri Medicinskom fakultetu u Podgorici za premet Porodična medicina i njega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i porodici. Za premet Zaštita životne i radne sredine (2006.-2015.g.). Za predmet Ishrana i medicinska nutritivna terapija (2017-2018.g).

 

 1. Mentor specijalističkog staža iz Porodične medicine i mentor specijalističkog staža iz Medicine rada, odlukom Medicinskog fakulteta UCG u Podgorici.

Udžbenici

Alma Bajramspahić, Ljiljana Cvejanov-Kezunović: “Porodična medicina – udžbenik za Visoku medicinsku školu”. Odlukom Vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici,broj 3423 od 20.12.2012. godine, knjiga PORODIČNA MEDICINA prihvaćena je kao udžbenik Porodične medicine za studente Visoke medicinske škole u Beranama (u proceduri UCG, odlukom Vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore broj 3515 od 18.10.2016. godine odobreno štampanje rukopisa).

 

Ostale publikacije

PROTOKOLI OBAVEZA I VJEŠTINA POTREBNIH ZA RAD U TIMU IZABRANOG DOKTORA ZA ODRASLE. Nacionalne smjernice dobre kliničke prakse. Bajramspahić A, Cvejanov-Kezunović Lj. Ministarstvo zdravlja Crne Gore, Podgorica 2015. Odlukom Ministra zdravlja br 186/2015 – 35 od 13.10.2015. http://www.mzdravlja.gov.me/rubrike/nacionalne-smjernice

 

VODIĈ ZA DIJAGNOZU I TRETMAN AKUTNIH NEKOMPLIKOVANIH URINARNIH INFEKCIJA KOD ODRASLIH PACIJENATA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI Radna grupa za izradu vodiĉa: Prof. dr Ljiljana Cvejanov- Kezunović Dr Milena Cojić Dr Jelena Stanković Dr. sci Alma Bajramspahić http://www.mzdravlja.gov.me/rubrike/nacionalne-smjernice

 

Međunarodni projekti

Tempus projekat No. 544169-TEMPUS-1-2013-1-BE-TEMPUS-JPCR (CCNURCA 2013-2017g.) za reformu plana i programa za edukaciju medicinskih sestara sa visokim obrazovanjem.

 

Članstvo

 • International Commission on Occupational Health (ICOH).
 • Društvo za kvalitet i bezbjednost zdravstvene zaštite Crne Gore,, dio evropskog društva za kvalitet (ESQH).
 • Koordinaciono tijelo za realizaciju i praćenje implementacije Razvojnog projekta 2014-2017: ,,Razvoj partnerstva i promocija programa kvaliteta i bezbjednosti putem istraživanja zadovoljstva pacijenata i zadovoljstva zaposlenih u zdravstvu,,.
 • Predsjednica Komisije za kontrolu kvaliteta rada u JZU Dom Zdravlja Bijelo Polje .
 • Sudski vještak za oblasti medicina rada.
 • Udruženje specijalista za medicinu rada i radiološku zaštitu Crne Gore
 • Ljekarska komora Crne Gore
 • Strani jezik: engleski.