Filološki fakultet

Biografija - Šubarić Sanja
Biografija - Šubarić Sanja

  Sanja Šubarić  diplomirala  je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću na Odsjeku za srpskohrvatski jezik i jugoslovenske književnosti. Zvanje magistra lingvističkih nauka stekla je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, a zvanje doktora filoloških nauka na Filološkom fakultetu u Beogradu. Na Filozofskom fakultetu angažovana je od 1997/98 – najprije  kao saradnik stipendista, a potom i kao asistent za lingvističku grupu predmeta. Predaje Savremeni srpski jezik (standardizacija i pravopis), Savremeni srpski jezik (fonetika i fonologija), Analizu diskursa i Uvod u lingvistiku.

    Bavi se sinhronijskim i dijahronijskim istraživanjima jezika na različitim nivoima. Autor je više radova objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima. Završila je više stručnih obuka i seminara i učestvovala u radu regionalnih i međunarodnih  stručnih konferencija. Učestvovala je u nekoliko naučnoistraživačkih projekata nacionalnog značaja.