Arhitektonski fakultet, 11.03.2017

Biografija - Perović Svetlana ARHX

Osnovnu školu i gimnaziju /prirodno-matematički smjer/ završila je u Nikšiću sa odličnim uspjehom. Petogodišnje studije Arhitekture na Građevinsko-arhitektonskom odsjeku  Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, pod rukovodstvom prof.dr Ranka Radovića,  završila je 2005. godine sa prosječnom ocjenom 9,06. i stekla zvanje diplomirani inženjer arhitekture, a 2007. godine na istom fakultetu, sa prosječnom ocjenom 9,80  stekla je zvanje diplomirani inženjer arhitekture-master. Doktorske studije je završila sa prosječnom ocjenom 9,67 iz oblasti savremene arhitekture i urbanizma na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Doktorsku tezu sa nazivom :Transdisciplinarna istraživačka paradigma u razvoju održive fizičke strukture grada, pod mentorstvom prof.dr Nađe Kurtović Folić, odbranila je  2014. godine i stekla zvanje doktor nauka-Arhitektura. (Nostrifikacija diplome je izvršena 27.10.2014.od strane Ministarstva prosvjete Crne Gore). 

Pedagoški rad je započela na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, za vrijeme osnovnih studija, kao demonstratorka-saradnica na predmetu Urbana ruralna analiza i morfologija. Nakon diplomiranja, od septembra 2005. godine angažovana je bila u nastavi na Građevinskom fakultetu u Podgorici - odsjek Arhitektura, u statusu honorarne saradnice, a od 2008. u redovnom radnom odnosu na predmetima: Osnovi urbanizma, Urbane funkcije i strukture, Sintezni projekat II, Pejzažna arhitektura, Sintezni urbanistički projekat I, Urbana obnova, Sintezni urbanistički projekat II, Urbani dizajn, Istorija grada, Morfologija grada, Prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje. Osim navedenih sarađivala je u određenim periodima nastavnih aktivnosti  i na predmetima: Arhitektonska analiza I, Arhitektonska analiza II, Vizuelizacija i modeli II, Sintezni projekat I, Sintezni projekat III I Sintezni projekat IV. U studijskoj 2013/14. povjereno joj je izvođenje predavanja na predmetu Urbane funkcije i strukture, na trećoj godini Osnovnih studija Arhitektonskog fakulteta u Podgorici. U 2014/15. je angažovana kao predavač u izvođenju nastave na predmetima: Urbani dizajn i Prostorno i urbanističko planiranje i projektovanje, na Arhitektonskom fakultetu i Urbana ekologija (graditeljstvo) na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore. 

U zvanje docent na Arhitektonskom  fakultetu Univerziteta Crne Gore, izabrana je 2015. godine, za sledeće nastavne predmete: Urbane funkcije i strukture i Morfologija grada, na Osnovnim studijama,  Sintezni urbanistički projekat I i Sintezni urbanistički projekat II, na Specijalističkim studijama.  Osim prethodnih, izvodi nastavu na Magistarskim studijama, iz predmeta: Urbanističko projektovanje, Kontinuitet u  građenju grada i arhitekturi i Morfologija i tipologija gradskih prostora. Angažavana je i na  Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, gdje izvodi nastavu iz predmeta Urbana ekologija (graditeljstvo).

Stručni rad je započela u projektnom birou “Reality” u Podgorici 2006.godine i bila angažovana do septembra 2008. godine kao projektant kroz učešće u izradi nekoliko desetina arhitektonskih i urbanističkih projekata i studija.

Organizatorka je više studentskih radionica i izložbi uz akcenat na kontinuiranu praksu publikovanja studentskih projekata. Pod njenim mentorstvom studenti su publikovali veliki broj radova  i osvojili više nagrada na međunarodnim salonima urbanizma. 

Aktivna je na međunarodnoj istraživačkoj sceni, kroz  objavljivanje radova u međunarodnim monografijama i časopisima, učešće na međunarodnim konferencijama, radionicama, izložbama,  kroz članstvo u asocijacijama i dr. Napisala je više desetina radova u međunarodnim publikacijama. Između ostalog, učestvovala je u autorskom pisanju pet internacionalnih enciklopedija  izdatih u Americi,  od strane vodećeg međunarodnog izdavača SAGE, poglavljima u dvije naučne monografije  u izdavaštvu Springer-a  i dvije  međunarodne knjige studijskog karaktera izdate takođe u Americi. Ukupna vrijednost knjiga je više od 5000$. Encyclopedia of Housing-second edition, dobitnik  je dvije prestižne nagrade za 2012. i 2013. godinu “Library Journal Best Reference 2012“ i “Outstanding Reference Sources awards” od strane American Library Association's (ALA)i 'Reference User Services Association' (RUSA).

Recenzent je naučnih radova u međunarodnim časopisima  i knjigama, kao i pet godina, radova za međunarodnu konferenciju EDRA (Conference of the Environment Design Research Association), koja se održava u nekom od američkih gradova. Član je više međunarodnih naučnih i stručnih asocijacija.

Njeno istraživačko interesovanje uključuje: urbanu teoriju, konceptualni urbani dizajn, urbanu regeneraciju, budućnost gradova, transdisciplinarnu metodologiju u nauci, edukaciji i urbanoj praksi. 

Glavna i odgovorna urednica je naučnog časopisa CITIES&FUTURES. https://citiesfutures.com/

Prodekanka je za nastavu na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta Crne Gore.

Predsjednica je komisije za Postdiplomske studije Arhitektonskog fakulteta.

Član je Vijeća Senata za Prirodne i tehničke nauke Univerziteta Crne Gore.

Član je Odbora za upravljanje sistemom kvaliteta Univerziteta Crne Gore.

Dobitnica je Priznanja Univerziteta Crne Gore za postignute rezultate i doprinos razvoju naučno-istraživačkog, umjetničkog i stručnog rada na Arhitektonskom fakultetu, 2018.

https://www.researchgate.net/profile/Svetlana_Perovic2

https://scholar.google.com/citations?user=n-jE97IAAAAJ&hl=sr&oi=ao

e-mails:

svetlana.perovic@ucg.ac.me, ceca.perovic1@gmail.com

kab. 118