Filološki fakultet, 11.03.2017

Biografija - Vukasojević SandraX

Sandra Vukasojević rođena je 23. novembra 1980. godine u Nikšiću, gdje je završila osnovnu školu. Filološku gimnaziju završila je u Podgorici 1999. godine, a potom upisala studije engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Diplomirala je 2004. godine, te stekla zvanje profesora engleskog jezika i književnosti. 

Magistarske studije završila je 2009. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smjer – Nauka o jeziku, odbranivši tezu pod nazivom Prozodija u televizijskim emisijama razgovornog tipa, pod mentorstvom prof. dr Vesne Polovine. Tokom magistarskih studija, kao stipendista programa za usavršavanje mladih istraživača Coimbra Group Hospitality Scheme, boravila je na Univerzitetu Friedrich Schiller u Jeni u Njemačkoj.

U oktobru 2009. godine upisala je doktorske studije iz oblasti nauke o jeziku na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. Doktorsku disertaciju Funkcije i značenja intonacionih kontura u engleskom i crnogorskom jeziku odbranila je 19. septembra 2016. godine, pod mentorstvom prof. dr Radmile Šević.

Po završetku osnovnih studija angažovana je kao saradnik u nastavi pri Studijskom programu za engleski jezik i književnost i to na predmetima Fonetika i Fonologija engleskog jezika, ali i pri drugim lingvističkim studijskim programima na predmetima Engleski jezik V i VI. Objavila je više stručnih radova iz oblasti fonetike, fonologije i analize diskursa. Pored interesovanja za fonetska i fonološka proučavanja, pokazuje interesovanje i za kontrastivnu lingvistiku, analizu konverzacije, te kompjutersku lingvistiku. Bavi se prevođenjem stručnih i naučnih tekstova. Član je sljedećih asocijacija: Montenegrin Association for American Studies dr Biljana Milatovic, Association for American Studies in South East Europe, i European Association for American Studies.