Prirodno-matematički fakultet, 25.05.2017

Montenegrina u Crnoj GoriMontenegrina u Crnoj Gori

U saradnji između Prirodnjačkog Muzeja u Beču i Univerziteta Crne Gore počeo je sa realizacijom naučno-istraživački projekat “Ekologija i biologija vrsta roda Montenegrina u Crnoj Gori”. Ovo je prvi naučni projekat koji se realizuje između ove dve institucije. Kordinator Austrijskog tima koji broji pet članova je Dr Helmut Sattmann, dok je lider Crnogorskog tima koji broji četiri člana Prof Vladimir Pešić. Naučni cilj projekat se odnosi na izučavanje ekologije i biologije endemičnih kopnenih puževa iz roda Montenegrina.

U periodu od 31 Marta do 5 Aprila, 2017, članovi oba tima obaviće terenska istraživanja na prostoru Virpazara sa ciljem izbora lokaliteta gdje će se vršiti istraživanja kao i radi izrade odgovarajućeg protokola. U projektu učestvuju i dva master studenta sa Studijskog programa Biologija koji će kroz projekat  završiti svoje magistarske radove. Planirano je da se u saradnji dva tima organizuju dvije zajedničke radionice (workshop), jedna u Austrijikim Alpima od 15-25 Avgusta, i druga u okviru Simpozijuma Ekologa Crne Gore od 4-7 Oktobra, 2017.

Detaljne ekološke studije o kopnenim puževima su rijetke i kad je riječ o vrstama koje žive na stijenama u Crnoj Gori potpuno izostaju. Skoro ništa se ne zna o biologiji i ekologiji vrsta roda Montenegrina koji se u novije vrijeme istražuju genetički i morfološki u okviru projekta (FWF P 26581-B25) koji vode članovi Austrijskog tima. Pored toga, neophodna su dalja istraživanja životne istorije, preferencije mikro-staništa, reproduktivne biologije i ishrane ovih puževa. Ovo će pomoći rješavanju pitanja evolucije ovih puževa i pitanja koja se odnose na njihovu adaptaciju, selekciju i specijaciju. U planiranom projektu dvije morfološki jasne populacije M. subcristata biće praćene u toku dvije sezone. Veličina populacije i njihova gustina bit će određivane na tačno definisanoj površini u toku određenog perioda vremena. U toku projekta dobiće se prvi podaci o populacionoj dinamici, preferenciji mikro-staništa, klimatski zahtjevima kao i obrasci distribucije na maloj skali i aktivnost istraživanih populacija.  Dodatna zapažanja, kao npr. preferencija ishrane i reproduktivno ponašanje kao i reprodukcija, predstavljaće značajne informacije. Na kraju, postavit će se pitanje postojanja različitih ekoloških zahtjeva morfoloških različitih populacija. Pored naučnih rezultata koji će se dobiti ovim projektom, očekujemo da će dobijeni podaci biti relevantni kad je riječ o podizanju svijesti javnosti o značaju istraživanja biodiverziteta i nj zaštite. Projekat kombinuje iskustvo i potencijal za partnerstvo dvije istraživačke grupe što će omogućiti studentima koji su uključeni u projekat da imaju koristi kroz naučni rad kao i kroz međunarodnu saradnju.

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print