Prirodno-matematički fakultet

Odbrana Doktorske disertacije na Prirodno-matematičkom Fakultetu u Banjoj LuciProf. Vladimir Pešić posjetio je Prirodno-matematički Fakultet u Banjoj Luci u okviru bilateralnog projekta „Biodiverzitet ekotona akvatičnih i terestričnih biocenoza Crne Gore i Bosne i Hercegovine“ koji se realizuje u saradnji sa  Univerzitetom u Banjoj Luci.

Prof Pešić je kao mentor prisustvovao odbrani doktorske disertacije »Makrozoobentos odabranih krenona rijeke Cvrcke« Mr Dejana Dmitrovića asistenta na Studijskom Programu Biologija  u Banjoj Luci.

Ovo je četvrti doktorand koji je uspješno odbranio doktorsku disertacju a kome je Prof. Pešić mentor.

Dejan Dmitrović je iz doktorske disertacije objavio pet radova u međunarodnim časopisima iz oblasti Limnologije i Fundamentalne Ekologije (Fundamental and Applied Limnology, Knowledge and Management of Aquatic Ecosystems, Biologia, Turkish Journal of Zoology i Archives of Biological Sciences)  koji su indeksirani u SCI/SCIE listi.

Facebook Viber Twitter Google LinkedIn StumbleUpon Tumblr Pinterest Email Print