Istorija Centralne univerzitetske biblioteke
Istorija Centralne univerzitetske biblioteke

Centralna univerzitetska biblioteka osnovana je 1978. godine Odlukom Skupštine Univerziteta „Veljko Vlahović“ (danas Univerzitet Crne Gore) kao članica Univerziteta sa svojstvom pravnog lica, a pod nazivom Univerzitetska biblioteka. Prema osnivačkim aktima, Univerzitetska biblioteka bila je definisana kao centralna univerzitetska biblioteka, opštenaučnog karaktera i otvorenog tipa. Osnovana je s ciljem da posreduje bibliotečku građu i informacije iz svih oblasti nauke i da podržava sve funkcije Univerziteta – nastavnu, naučno-istraživačku i informaciono-komunikacionu, odnosno da funkcioniše kao referalni centar Univerziteta i podrška cjelokupnom naučno-istraživačkom radu u Crnoj Gori. Osim toga, Univerzitetska biblioteka imala je funkciju matične biblioteke koja je obavljala stručni uvid i nadzor nad svim visokoškolskim bibliotekama i ujedno organizovala, koordinirala i razvijala visokoškolski bibliotečko-informacioni sistem u Crnoj Gori.

Biblioteka je nakon osnivanja smještena u prizemlje zgrade tehničkih fakulteta u Podgorici, sa jedinstvenim prostorom od 280 m² za korisnike, bibliotečko osoblje i fondove. Uprava Biblioteke je do 2006. godine bila smještena u prostorijama Metalurško-tehnološkog fakulteta, a od 2006. godine nalazi se u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore. Zbog nedostatka prostora, bibliotečka građa je 2004. godine izmještena u atomsko sklonište zgrade tehničkih fakulteta, što je s druge strane povećalo broj korisničkih mjesta u čitaonici. Iako je više puta inicirana izgradnja namjenske zgrade za Univerzitetsku biblioteku, ona je i dalje smještena na više lokacija, mahom u neadekvatnim prostorijama.

Zakonom o visokom obrazovanju iz 2003. i Statutom Univerziteta Crne Gore iz 2004. godine Univerzitetska biblioteka je izgubila status pravnog lica i postala unutrašnja organizaciona jedinica Univerziteta.

Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore o usvajanju Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta od 6.7.2015. godine, Univerzitetska biblioteka nastavlja sa radom u okviru Rektorata Univerziteta Crne Gore kao centralizovana unutrašnja jedinica pod nazivom Centralna univerzitetska biblioteka.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.