Rektorat, 01.06.2017

Istorija Centralne univerzitetske bibliotekeX

Centralna univerzitetska biblioteka osnovana je 1978. godine Odlukom Skupštine Univerziteta „Veljko Vlahović“ (danas Univerzitet Crne Gore) kao članica Univerziteta sa svojstvom pravnog lica, a pod nazivom Univerzitetska biblioteka. Prema osnivačkim aktima, Univerzitetska biblioteka bila je definisana kao centralna univerzitetska biblioteka, opštenaučnog karaktera i otvorenog tipa. Osnovana je s ciljem da posreduje bibliotečku građu i informacije iz svih oblasti nauke i da podržava sve funkcije Univerziteta – nastavnu, naučno-istraživačku i informaciono-komunikacionu, odnosno da funkcioniše kao referalni centar Univerziteta i podrška cjelokupnom naučno-istraživačkom radu u Crnoj Gori. Osim toga, Univerzitetska biblioteka imala je funkciju matične biblioteke koja je obavljala stručni uvid i nadzor nad svim visokoškolskim bibliotekama i ujedno organizovala, koordinirala i razvijala visokoškolski bibliotečko-informacioni sistem u Crnoj Gori.

Biblioteka je nakon osnivanja smještena u prizemlje zgrade tehničkih fakulteta u Podgorici, sa jedinstvenim prostorom od 280 m² za korisnike, bibliotečko osoblje i fondove. Uprava Biblioteke je do 2006. godine bila smještena u prostorijama Metalurško-tehnološkog fakulteta, a od 2006. godine nalazi se u zgradi Rektorata Univerziteta Crne Gore. Zbog nedostatka prostora, bibliotečka građa je 2004. godine izmještena u atomsko sklonište zgrade tehničkih fakulteta, što je s druge strane povećalo broj korisničkih mjesta u čitaonici. Iako je više puta inicirana izgradnja namjenske zgrade za Univerzitetsku biblioteku, ona je i dalje smještena na više lokacija, mahom u neadekvatnim prostorijama.

Zakonom o visokom obrazovanju iz 2003. i Statutom Univerziteta Crne Gore iz 2004. godine Univerzitetska biblioteka je izgubila status pravnog lica i postala unutrašnja organizaciona jedinica Univerziteta.

Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore o usvajanju Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta od 6.7.2015. godine, Univerzitetska biblioteka nastavlja sa radom u okviru Rektorata Univerziteta Crne Gore kao centralizovana unutrašnja jedinica pod nazivom Centralna univerzitetska biblioteka.